Genomförda granskningar

I revisorernas uppgift ingår att granska kommunens samlade verksamhet. För det praktiska arbetet delas ansvaret mellan revisorerna för att följa de olika nämndernas arbete. Lekmannarevisorer utses bland kommunrevisorerna för att granska de kommunala bolagen.

Granskningen utgår från de mål som kommunfullmäktige bestämt för de olika verksamheterna. Viktiga utgångspunkter är kommunallagen, olika speciallagar och förordningar samt kommunens egna regler och reglementen. Synpunkter från kommuninnevånarna om hur kommunen bedriver sin verksamhet används också i arbetet.

Övergripande granskningar görs årligen

Vi genomför årligen övergripande granskning av alla nämnder, styrelser och bolag samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda verksamheter. Därutöver granskar vi tillförlitligheten i kommunens ekonomiska redovisning, som avslutas med granskning av kommunens årsredovisning. Som biträden i vårt arbete anlitar vi sakkunniga experter från revisionsföretaget Ernst & Young.

Granskningsrapport och återkoppling

Vid samtliga granskningar upprättar revisionsbiträdet en granskningsrapport som lämnas till kommunrevisionen. Med utgångspunkt från denna rapport upprättas en revisionsskrivelse (missiv) från granskningen som skickas till berörd nämnd/styrelse. Eftersom arbetssättet i kommunrevisionen är framåtsyftande och utvecklingsinriktat är dialogen med de som granskar särskilt viktig.

Genom kommunikation och revisionsskrivelser återkopplas resultatet av granskningen till de granskade och till fullmäktige.

Revisionsberättelse

Den slutliga bedömningen görs i en årlig revisionsberättelse där kommunfullmäktige föreslås att bevilja eller i undantagsfall att inte bevilja nämnder, styrelser och enskilda ledamöters ansvarsfrihet. Fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet, grundat på revisionsberättelsen.

Revisionsberättelser 2019

Revisionsberättelse för år 2019.pdf

Revisorernas redogörelse 2019.pdf

Sakkunniga revisorers rapport 2019.pdf

Revisionsberättelser 2018

Revisionsberättelse för år 2018

Revisorernas redogörelse för 2018

Revisionsberättelser 2017

Revisorernas redogörelse avseende 2017 års revision, pdf 2,9 MB

Förtroendevald revisors redogörelse för 2017 års revision, pdf 1,4 MB

 

Revisionsplan

Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan. Den tas fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomförts samt utifrån de förtroendevaldas erfarenheter av tidigare granskningar vilket bland annat innebär att områden som tidigare inte varit föremål för granskning prioriteras.

Revisionsplan 2020.pdf

Revisionens verksamhet regleras av revisionsreglementet, pdf

Kommunrevisionen gör studiebesök under året till olika verksamheter inom kommunen och bjuder in nyckelpersoner från verksamheter till revisionssammanträden.