Budget 2019

Budgeten för år 2019 och planen för 2020 och 2021 fastställdes enligt § 355 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2018.

Skattesatsen är sedan tidigare beslutad om att sänkas på grund av skatteväxling av kollektivtrafiken med Region Blekinge. Skattesatsen låg på 22,10 föregående år och uppgår efter skatteväxling nu till 21,65 procent. 

Läs på webben

Budget 2019 - strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för 2019-2021

Ladda ner

Budget 2019 - strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för 2019-2021, pdf, 3,37 MB 

Budget 2018 - strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2018-2020, pdf, 8,81 MB

Budget 2017 - strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2017-2019, pdf, 3 MB 

Budget 2016 - med planer för 2017-2018, pdf, 3,32 MB

Så används dina skattepengar

Under 2016 betalade varje invånare i Karlskrona kommun i genomsnitt 45 040 kronor i skatt till kommunen. Kommunen får även ett statsbidrag, så totalt kunde 54 740 kronor per person fördelas till olika verksamheter*. Närmare 77 procent av skatteintäkterna och statsbidraget gick till vård, skola och omsorg.

Grundskola och förskola: 17 450 kronor

Kommunen bedriver förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskola F–9 samt grundsärskola. Det finns också allergiförskola, nattomsorg och resursskolor för elever med behov av särskilt stöd. Under 2016 hade förskolan 3 479 barn, varav 12 procent gick i fristående förskolor. Grundskolan hade 7 158 elever, varav 23 procent gick i fristående skolor. Varje elev har en skolpeng som följer dem antingen de går i en kommunal eller fristående skola.

Äldreomsorg: 11 610 kronor

Kommunen ger stöd, service och omsorg till personer från 65 år. Verksamheten omfattar särskilda boenden, hemtjänst, dagverksamheter och trygghetslarm. Sedan 2013 har kommunen också ansvar för hemsjukvården. 
Under året utfördes 570 000 timmar i hemtjänsten. Kommunen har 678 lägenheter i särskilt boende och 1 550 personer har trygghetslarm.

Gator, vägar, grönytor, lekplatser och badplatser: 1 220 kronor

Kommunen äger och förvaltar fastigheter, gator och vägar samt park-, natur- och fritidsanläggningar. Kommunen ansvarar för 223 km vägar, 90,4 km gång- och cykelvägar och 32 badplatser.

Räddningstjänst: 620 kronor

Räddningstjänst utförs av ett kommunalförbund som ägs av Karlskrona och Ronneby kommuner gemensamt.

Gymnasieskola och vuxenutbildning: 4 700 kronor

Kommunen ansvarar för utbildning i gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Tillsammans hade de kommunala och fristående gymnasieskolorna 2 379 elever.
De fristående skolorna finansieras med elevbidrag från kommunen.

Funktionsstöd: 6 460 kronor

Kommunen ger stöd, service och omvårdnad till cirka 980 personer som har en funktionsnedsättning – fysisk, psykisk eller intellektuell. Målet är att ge stöd och insatser så att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra.

Stöd till kollektivtrafik: 1 360 kronor

Kommunen lämnar ekonomiskt stöd till buss- och båttrafik samt färdtjänst.

Idrott och fritid: 1 200 kronor

Kommunen driver anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet, motionsspår och fritidsgårdar. Kommunen ger också ekonomiskt stöd till föreningslivet. Simhallarna och varmbadhuset som delvis finansieras med avgifter hade 169 600 besökare under 2016.

Kultur, bibliotek och kulturskola: 850 kronor

Kommunen driver folkbibliotek, kulturskola, ger bidrag till studieförbund och kulturföreningar samt ansvarar för konstverksamhet. Tillsammans lånade
biblioteken ut 460 994 böcker och media under året, av dem var 8 988 e-böcker.

Individ- och familjeomsorg: 4 040 kronor

Kommunen ger råd, stöd och insatser till barn, ungdomar och familjer. Under 2016 fick 530 barn och ungdomar olika former av stöd och hjälp, utöver de asylsökande ensamkommande barnen som anvisats till kommunen.

Miljövård och stadsbyggnad: 240 kronor

Kommunen svarar för fysisk planering, bygglovshantering, miljö- och hälsoskydd, riskhantering och tomtkö. Under 2016 tog kommunen emot 785 bygglovsansökningar.

Hamnar färjeterminal och småbåtsbryggor: 40 kronor

Kommunen står för drift och underhåll av bland annat två kommersiella hamnar (industrihamn på Verkö samt Handelshamnen), fem landningshamnar för fisk, sju skärgårdshamnar, tolv gästhamnar, 17 anläggningar för skärgårdstrafiken och 40 fritidsbåtsbryggor. Drift och underhåll finansieras delvis genom avgifter.

Vatten, avlopp och renhållning: -10 kronor

Kostnaderna för vatten, avlopp och renhållning täcks av avgifter. Verksamheten har ett positivt resultat på 10 kronor istället för att använda skattepengar. Därför visar redovisningen minus. Av husägarna sorterar nästan alla, 98,4 procent, sitt hushållsavfall. Motsvarande siffra för dem som bor i flerbostadshus är 87,5 procent.

Övriga verksamheter: 3 400 kronor

I verksamheten ingår bland annat den demokratiska beslutsprocessen som också
omfattar val till kommun, landsting, riksdag och EU. Här finns också kommunens strategiska ledning, utvecklingsprojekt och internservice.