Du kan skriva en fullmakt nu som börjar gälla först långt senare i ditt liv. Det kan till exempel betyda att du inte behöver en god man utan själv har valt vem som tar hand om din ekonomi när du inte längre klarar av detta.

Vad gäller vid upprättandet av en framtidsfullmakt?

Lagen säger att en framtidsfullmakt är en fullmakt som jag ger åt en annan person att företräda mig i det fall jag av någon anledning inte längre har förmåga att sköta min personliga och/eller ekonomiska angelägenheter.

En person som har fyllt 18 år får upprätta en framtidsfullmakt och den måste vara skriftlig. För att den ska vara giltig behöver också två vittnen närvara vid fullmaktshandlingen som ska innehålla:

  • Att det är en framtidsfullmakt
  • Vem eller vilka som är fullmaktshavare
  • Vilka angelägenheter fullmakten omfattar
  • Vilka övriga villkor som gäller

När träder en framtidsfullmakt i kraft?

Huvudregeln är att det är den som har fått ansvaret att bli fullmaktshavare som bedömer när framtidsfullmakten träder i kraft. Tidpunkten kan prövas av domstol.