Det är tillåtet att stanna för lastning och lossning:

 • Bredvid ett annat fordon så länge inte övrig trafik hindras. I dessa fall är det lämpligt att alltid ha någon vid fordonet ifall det behöver flyttas. Välj alltid i första hand att ställa fordonet längs med körbanekanten.
 • På plats eller område med parkeringsförbud eller på en huvudled.
 • På gågator och gångfartsområde.
  Särskilda regler gäller: för delar av Ronnebygatan och Borgmästaregatan som även är reglerade med förbud mot motorfordonstrafik samt område med stannandeförbud alla dagar mellan klockan 11.00-05.00. För att köra in dess tider måste särskilt tillstånd sökas hos Karlskrona kommun. Tillstånd ges normalt inte innan klockan 18.00 för att köra in och lasta och lossa då detta främst ska utföras mellan klockan 05.00-11.00
 • På lastplats. Kom ihåg att lastplatsen inte är en parkering och att inte uppta platsen längre än nödvändigt.
 • På avgiftsbelagd plats är det tillåtet att stanna för att lasta eller lossa utan att betala.
 • Lastningen och lossningen ska vara pågående, det innebär det ska vara någon form av aktivitet vid fordonet var tionde minut. Andra aktiviteter som till exempel ned- eller uppackning av gods och varor är inte tillåtet.

Det är inte tillåtet att stanna för lastning och lossning:

 • Närmare än 10 meter från korsning och övergångsställe.
 • På gång-/cykelbanor, trottoarer, gräsytor, mot färdriktningen.
 • På p-plats reserverad för rörelsehindrad, annat fordonsslag eller busshållplats.
 • På plats eller område med stannandeförbud.
 • På platser där det normalt är förbjudet att köra in. På dessa platser kan särskilt tillstånd sökas hos Karlskrona kommun för att få köra in under vissa tider på dygnet.

Varningsblinkers ska inte användas för att informera parkeringsvakten om pågående lastning och lossning. 

Kontakt

För information eller frågor om tillstånd, kontakta trafikingenjör via kommunens växel, 0455-30 30 00, eller mejla drift-serviceforvaltningen@karlskrona.se