Jobba inom äldreomsorgen

I äldreomsorgen får du möjlighet att göra skillnad för människor varje dag. Tillsammans ger vi god service till våra seniorer genom att aktivera, stötta, skapa socialt sammanhang och ge en god omvårdnad.

För att jobba inom äldreomsorgen behöver vara 18 år och ha ett genuint intresse av att hjälpa andra och behärska svenska i både tal och skrift.

Du behövs

Mer än en miljon människor arbetar i välfärden i Sverige. Ungefär en tredjedel av dessa uppnår pensionsålder den närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar antalet äldre som behöver stöd och omsorg.

Inom vården och omsorgen kommer det att behövas 233 000 nya medarbetare bara under de kommande tio åren. Behovet är stort av bland annat undersköterskor och sjuksköterskor.

Boka studiebesök hos äldreförvaltningen

Är du intresserad av utbildning eller arbete inom vård och omsorg? Nu finns möjligheten för grupper att boka studiebesök och få veta mer om de olika yrken som finns inom Karlskrona kommuns äldreomsorg.

Här kan du läsa mer om studiebesök för grupper och göra en bokningsförfrågan.

Mer information om jobb:

Här kan du lämna intresseanmälan till att arbeta inom äldreomsorgen.

Här hittar du alla lediga jobb på Karlskrona kommun.

Här kan du söka sommarjobb och feriejobb.

Yrken inom äldreomsorgen:

 • Undersköterska

  Undersköterska

  Undersköterskans arbete handlar om att göra skillnad och skapa trygghet för enskilda individer och anhöriga. Som undersköterska arbetar du nära människor med fokus på personlig omvårdnad och medicinska insatser. En stor del av arbetet handlar om att stödja och motivera individer att göra det de själva klarar av för att leva ett så självständigt liv som möjligt.

  Undersköterskan är ofta en del i ett team och samarbetar med andra undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och biståndshandläggare. I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra, dokumentera och följa upp omsorgsarbetet tillsammans med personen som har behov av stöd och hjälp.

  Utbildningar

  Vill du utbilda dig till undersköterska kan du gå omvårdnadsprogrammet på gymnasiet eller studera på Vuxenutbildningen.

  Som undersköterska inom äldreomsorgen kan du även arbeta som: 

  Specialistundersköterska

  Specialistundersköterska är en karriärväg för undersköterskor som läst vidare inom ett specialistområde. Som specialistundersköterska har du specialistkompetens för att ta hand om äldre och underlätta deras livssituation. Specialistinriktningar som det finns stort behov av är multisjukdom, demens och neuropsykiatriska diagnoser.

  Utbildningar

  Vill du utbilda dig till specialistundersköterska kan du göra det på en yrkeshögskoleutbildning (YH).

  Kvalitetsansvarig undersköterska

  Som kvalitetsansvarig undersköterska har du ett särskilt ansvar för uppföljning av verksamhetens kvalité. 

  Planerare

  Här jobbar du som undersköterska med särskilt ansvar för insatsplanering inom hemtjänsten. 

   

 • Sjuksköterska

  Sjuksköterska

  Sjuksköterskans arbete handlar om att återställa och bevara hälsa utifrån individens möjligheter och behov i livets alla skeden. Det är sjuksköterskan som leder omvårdnadsarbetet och ansvarar för att det organiseras och delegeras till omvårdnadspersonal så att varje person får rätt vård vid rätt tillfälle. Vanliga arbetsuppgifter är att ta prover, ge injektioner, sätta kateter, lägga om sår, ansvara för medicinering och föra journalanteckningar. Andra uppgifter är handledning och utbildning av omvårdnadspersonalen för att kunna överlämna vissa uppgifter, så kallad delegering.  Det innebär även samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal.

  Som sjuksköterska inom äldreomsorgen kan du även arbeta som:

  Specialistsjuksköterska

  Om du vill gå vidare i din karriär som sjuksköterska kan du läsa vidare inom ett specialistområde. Specialistinriktningar som det finns stort behov av inom äldreomsorgen är inriktning mot äldre-, psykiatri-, demens- och distriktssköterska.  

  Utbildningar:

  Vill du studera till sjuksköterska eller specialistskutsköterska gör du det på högskola eller universitet.

  Få betalt för att studera vidare

  Äldreförvaltningen finansierar varje år två akademiska specialisttjänster (AST) för sjuksköterskor. Det innebär att du som sjuksköterska i äldreförvaltningen har möjlighet att söka en specialistutbildning på högskola och få hela studietiden betald. 

   

 • Arbetsterapeut

  Arbetsterapeutens arbete handlar om att ge stöd för att människor med nedsatt aktivitetsförmåga ska bibehålla eller öka sin aktivitet och delaktighet, exempelvis genom träning, strategier eller hjälpmedel i vardagslivet. Det kan handla om att ta tillvara och utveckla fysiska, psykiska och sociala funktioner, vanor och roller. Arbetet innebär också att träna människors funktioner och handlar ofta om att hitta lösningar och hjälpmedel som gör stor skillnad i människans vardag.

  Utbildningar:

  Vill du studera till arbetsterapeut gör du det på högskola eller universitet.

 • Fysioterapeut

  Fysioterapeutens, eller sjukgymnastens arbete, handlar om att hjälpa människor att bibehålla eller uppnå förbättrad hälsa genom rörelse och fysisk aktivitet.

  Utbildningar:

  Vill du studera till fysioterapeut gör du det på högskola eller universitet.

 • Biståndshandläggare

  Biståndshandläggarens arbete handlar om att utreda människors behov av bistånd, göra bedömning och fatta beslut i enlighet med socialtjänstlagen.

  Biståndshandläggaren möter enskilda individer och anhöriga och samverkar med utförare och samarbetspartner för att uppnå bästa möjliga situation för den enskilde. Ibland behövs det ytterligare material till en utredning som till exempel läkarintyg.

  Det ingår även samarbete med omvårdnads- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen. Uppföljning och utvärdering av beslutet sker kontinuerligt. 

  Utbildningar:

  Vill du studera till biståndshandläggare gör du det på högskola eller universitet. Biståndshandläggare har oftast en socionomexamen.

 • Enhetschef

  Enhetschef

  Enhetschefens arbete handlar om att styra, leda och utveckla i enlighet med de mål som finns för verksamheten. Enhetschefens arbete är mycket varierande och utgår från ett ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet.

  Utbildning

  För att bli enhetschef inom äldreförvaltningen behöver du ha en högskoleutbildning inom lämpligt område med kandidatexamen.

  Trainee enhetschef 

  Steget till ett chefsyrke kan upplevas som stort och därför utlyser äldreförvaltningen cirka två gånger per år traineetjänster. Som trainee får du möjlighet att under en längre introduktion växa in som chef i äldreomsorgen för att på bästa sätt vara förberedd på arbetet som enhetschef.

   

 • Fler yrkesroller

  Inom äldreomsorgen finns många olika yrkesroller En del är mer permanenta, andra utvecklas och förändras i takt med förändrade arbetssätt och ny teknik.

  Här kommer exempel på ytterligare yrken inom äldreomsorgen:

  Larmoperatör

  Administrativ operatör som hanterar all administration gällande larm, kommunikation, säkerhet, välfärdsteknik och telefoni. Operatör/tekniker som arbetar med all vår säkerhet och välfärdsteknik, driftsätter och underhåller all digital teknik i särskilt boende och i ordinärt boende. Arbetet utförs både inom äldreförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen för så väl brukare som för personal.

  Schemasamordnare

  En schemasamordnare planerar och korrigerar schema i ett schemaverktyg. De är ett stöd till verksamheten angående verktyget och schemaläggningen.

  Syn- och hörselinstruktör

  Syn- och hörselinstruktören kan visa hur du använder och sköter om dina syn- eller hörhjälpmedel. Stödet är till för de med nedsatt syn eller hörsel.

  Rehabassistent

  Som rehabassistent arbetar du tillsammans med främst fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Rehabiliteringsinsatserna kan vara så väl långa som korta och diagnoserna varierande. Vi möter människor där de är – på våra omvårdnadsboenden den egna villan eller lägenheten.

  Avgiftshandläggare

  I arbetsuppgifterna ingår att beräkna avgifter enligt beslutade regler. Du arbetar med registrering av avgifter, avvikelserapportering, kontroll av debitering, kravhantering och handläggning av överklagande. En stor del av tjänsten består av samverkan med interna och externa utförare och myndigheter samt information och kommunikation till brukare, anhöriga, gode män samt vårdgivare.

  Äldreinformatör

  En äldreinformatör ger service och råd till kommunens äldre invånare. Det kan handla om frågor som vilken hjälp och stöd som finns.

  Kvalitetsutvecklare

  Kvalitetsutvecklaren arbetar med utredning och kvalitetsfrågor.Uppdraget kan innebära uppgifter som att strategiskt och analytiskt driva och genomföra utredningar, uppföljningar, analyser samt utvecklings- och förändringsarbeten.

  Verksamhetsutvecklare

  En verksamhetsutvecklare kan ha arbetsuppgifter som att ansvara för kvalitets- och utvecklingsarbete, ta fram och implementera nya lösningar och förbättra befintliga rutiner och arbetssätt. 

  Projektledare

  Projektledaren kan arbeta med olika områden inom förvaltningen. De planerar och organiserar projektet och har kontroll över hur projektet fortlöper.

  Processledare

  Processledarens uppgift kan vara att exempelvis leda och planera implementeringsarbete.