Vi kopplar detta arbete till vårt värdegrundsarbete där vi gemensamt tolkar och tillämpar begrepp som ansvars- och hänsynstagande samt hur vi uttrycker oss. Som stöd i detta arbete har skolans elevhälsoteam ett tydligt uppdrag och eleverna ges möjlighet till delaktighet genom klassråd och elevråd.