Varje kommunal skola har ett elevhälsoteam

I elevhälsoteamet ingår ansvarig rektor, skolsköterska, skolläkare, kurator och specialpedagog. Elevhälsoteamen ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

I teamen ingår flera yrkeskompetenser

 • Kurator

  Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling.

  Du som vårdnadshavare eller elev är välkommen att vända dig till kurator när ni behöver stöd och vägledning eller har bekymmer som oroar. Vi tar emot frågor och funderingar, och kan även hjälpa dig vidare till andra om det behövs.

 • Specialpedagog

  Specialpedagogen arbetar med dig och dina lärare för att du ska få den hjälp som behövs för att nå skolans kunskapskrav i alla ämnen. Om du har svårigheter i ditt skolarbete hjälper specialpedagogen till med att göra en utredning som ska ge en så bra bild som möjligt av vilken hjälp du behöver.

  Om du känner att du har svårt i något ämne kan du tala om det för din lärare, personal eller vända dig till skolans rektor eller förskolechef.

 • Socialpedagog

  Socialpedagogen arbetar främjande och förebyggande och utgör ett professionellt stöd för elever och personal för att stärka trygghet, trivsel och arbetsro.

  Det arbetar två socialpedagoger på gymnasiet. De rör sig över samtliga gymnasieskolor och finns ofta där eleverna vistas när det inte är lektion. 
  Det arbetar sex socialpedagoger på grundskolan, en på varje högstadium.

 • Skolsköterska

  Under skoltiden har du och ditt barn, flera gånger möjlighet att få träffa skolsköterskan. Dels får ditt barn vid olika tillfällen en inbjudan till hälsosamtal och vaccination. Alla elever har också möjlighet att söka upp sin skolsköterska under skoldagen om man skulle vilja prata om något särskilt.

  Både elever och vårdnadshavare är alltid välkomna till skolsköterskan med frågor av olika slag. Det kan till exempel handla om ont i magen eller huvudet, oro, ledsenhet eller frågor om hälsa och livsstil. Vi kan också hjälpa dig/er vidare till andra mottagningar eller personer om det behövs.

  Läs om hälsobesök och vaccinationer hos skolsköterska i grundskola och grundsärskola, pdf 1.8 Mb.

  الزيارة الصحيّة و التلقيحات عند ممرضة المدرسة

  Health checks and vaccinations at the school nurse.

  Vaccinationer genom skolsköterska

  Alla barn i Sverige erbjuds skydd mot allvarliga sjukdomar genom ett nationellt vaccinationsprogram. Innan vaccinationen behöver du som vårdnadshavare lämna ett vaccinationsmedgivande för barnet.

  Här kan du lämna vaccinationsmedgivande och läsa mer om det nationella vaccinationsmedgivandet.

 • Skolläkare

  Skolläkaren och skolsköterskan arbetar tillsammans med dig som elev i fokus. De kan vägleda dig när du har problem med din hälsa. Om du vill besöka skolläkaren hjälper skolsköterskan dig att boka en tid. Du, din vårdnadshavare eller skolans personal kan ta kontakt med skolsköterskan.

 • Psykolog

  Psykologen erbjuder stöd gällande elevers skolsituation och inlärning. Psykologen har kunskaper om barns utveckling och förutsättningar för lärande så som individuella olikheter, relationer och miljön hemma och i skolan.
  Psykologen arbetar i huvudsak med handledning till personal i skola, förskola och fritidshem.

   

   

Utöver elevhälsoteamen på varje skola finns ett centralt team med tillgång till olika resurser som till exempel psykolog, logoped och arbetsterapeut.

Tystnadsplikt

För att skydda din integritet har personalen i teamen tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

HBTQ+ och RFSL-certifiering

Elevhälsans skolsköterskor och skolkuratorer är RFSL-certifierade och certifierade enligt Samkrafters HBTQ+-certifiering. Certifikatet är en kvalitetsstämpel för verksamhetens arbete med HBTQ+ och inkludering. Den lägger särskilt fokus på HBTQ+ men innefattar ett normmedvetet arbete med samtliga diskrimineringsgrunder.