Tillstånd eller anmälan?

Om vill du installera bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme eller ytvattenvärme inom skyddsområde för vattentäkt så kan det behövas tillstånd.

Varje vattenskyddsområde har olika regler för vad som tillåts inom området, det varierar därför om det krävs en ansökan om tillstånd eller anmälan. Inom skyddsområde för vattentäkterna i Fågelmara och Jämjö krävs tillstånd, medan det i skyddsområdena för Holmsjö, Lyckebyån, Spjutsbygd och Tving krävs en anmälan.

Du lämnar samma uppgifter oavsett om du gör en anmälan eller ansökan. Men en anmälan och en ansökan om tillstånd kräver olika typ av handläggning vilket gör att avgiften varierar.

Ansökan och anmälan

 • Det här är du skyldig att göra

  Det är förbjudet att installera en anläggning för utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten utan att först anmäla det till kommunen. Om du installerar en värmepumpsanläggning utan att först ha gjort en anmälan eller ansökan kan du tvingas betala en miljösanktionsavgift.

  Det är också förbjudet för dig som privatperson att själv installera en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning. Detta måste utföras utav någon som är certifierad.

  Enligt lagen om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning är du som yrkesmässig brunnsborrare skyldig att lämna information om resultatet av utfört arbete till Sveriges geologiska undersöknings (SGU) brunnsarkiv.

  Mer information om hur du rapporterar in en brunn till SGU:s brunnsarkiv finns här.

 • Det här behöver du

  I din ansökan/anmälan behöver du bland annat ange uppgifter om fastigheten exempelvis om det är kommunalt eller enskilt vatten och avlopp. Du kommer också behöva lämna uppgifter om värmepumpen, installatören och eventuell brunnsborrare.

  Du behöver också ladda upp en tomtkarta där du markerar ut vart den nya anläggningen med eventuella borrhål eller slingor befinner sig. Viktigt är även att kartan ska även innehålla den egna fastighetens och grannars enskilda vattenbrunnar, enskilda avloppsbrunnar, infiltrationer, andra borrhål och eventuell gödsellagring inom 30-50 meters radie från den nya anläggningen.

  Ritningar och situationsplaner ska vara skalenliga och tydliga. Det är till exempel viktigt att det går att utläsa avståndet från den nya anläggningen till vatten- och avloppsbrunnar, andra borrhål och gödsellagring.

  Bifogade filer får ej överstiga 200 megabyte.

  Om din planerade bergvärmeanläggning befinner sig mindre än 10 meter ifrån en grannes tomtgräns, kommer fastighetsägaren att informeras om din anläggning. Grannen kommer också ges tillfälle att lämna synpunkter på ansökan/anmälan eftersom den kan påverka deras möjlighet att installera bergvärme i framtiden.

  Du behöver inte skicka med ett intyg från din granne med din ansökan/anmälan, detta är en del i handläggningsprocessen.

 • Vad kostar det?

  Kostnaden för en anmälan är 2 850 kronor.

  Inom skyddsområde från vattentäkt där det krävs tillstånd måste du göra en ansökan. Ansökan kostar 3 800 kronor.

 • När får jag svar?

  Handläggningstiden varierar i normalfallet mellan en och sex veckor, men det är förbjudet att påbörja arbetet tidigare än sex veckor efter det att anläggningen anmälts. Handläggningstiden påverkas till exempel av om det skulle krävas kompletteringar, om grannar ska yttra sig eller om anläggningens placering behöver korrigeras. Det finns ingen möjlighet att ge ett förhandsbesked då en bedömning görs i varje enskilt fall.

  Om du ska installera en värmepump inom ett skyddsområde för vattentäkt gäller särskilda regler och handläggningen kan då bli längre än normalt. Varje vattenskyddsområde har olika regler för vad som tillåts inom området.

  Efter ett beslut har fattats i ditt ärende vinner det inte laga kraft fören tre veckor efter det att du har tagit del av det. Fram till dess kan det överklagas. Det finns inget lagligt hinder från att påbörja din värmepumpsanläggning, även om beslutet inte vunnit laga kraft, men det görs på egen risk eftersom beslutet fortfarande kan överklagas.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansökan om installation av värmepump