Värdighetsgarantierna innebär att alla verksamheter inom äldreomsorgen ska arbeta för att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Genom personalens arbetssätt ska den äldres självbestämmande och delaktighet stärkas. Arbetssättet ska även förmedla trygghet och bidra till meningsfulla aktiviteter för de äldre.

I värdighetsgarantierna slår man bland annat fast att en genomförandeplan ska tas fram tillsammans med personalen. I den ska det framgå hur olika insatser ska utformas utifrån den äldres behov och önskemål.

Värdighetsgarantierna utgår från den nationella värdegrunden i Socialtjänstlagen och gäller för personer som har beviljade insatser i form av hemtjänst, särskilt boende eller dagverksamhet.

Vi lovar dig

Självbestämmande och delaktighet

Tillsammans med dig upprättar vi en genomförandeplan inom 14 dagar. Av den ska det framgå hur dina beviljade insatser ska utformas utifrån dina behov och önskemål. Den följs upp var sjätte månad eller vid behov och vid större förändringar. I dagverksamhet upprättas genomförandeplanen inom en månad.

Du erbjuds en kontaktpersonal, så fort som möjligt, senast inom 14 dagar. Kontaktpersonalen har ett särskilt ansvar att hålla dig informerad samt att bevaka och följa upp dina behov.

Trygghet

Du får träffa ansvarig chef för verksamheten. Chefen tar kontakt med dig inom sju dagar för att erbjuda och boka tid med dig för ett personligt möte i samband med att dina beviljade insatser påbörjas.

Personal du möter bär namnbricka och legitimation.

Personal kommer på avtalad tid och utför det ni kommit överens om.

Du behöver inte ringa runt och söka efter rätt person. Kommer du inte rätt från början ser vi till att rätt person kontaktar dig.

Meningsfullhet

Vi ska tillsammans planera för och dokumentera dina önskemål för social gemenskap och sociala aktiviteter samt ledsagning i genomförandeplanen.

Fem dagar i veckan finns möjlighet att delta i aktiviteter som planeras och leds av personal i äldreförvaltningen. Aktiviteterna ordnas på träffpunkter och ibland på omvårdnadsboenden.

Vi vill bli bättre

Om vi inte lever upp till våra garantier vill vi att du tar kontakt med oss så att vi kan rätta till det som blivit fel. Dina synpunkter ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Lämna synpunkter