Varför finns strandskyddet?

Strandskyddet är till för att skydda djur- och växlivet kring hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. Strandskyddet finns också för att allmänheten ska kunna ha tillgång till friluftsmiljöer vid sjöar och hav.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet gäller 100 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen. I vissa fall kan skyddet även vara utökat till 300 meter åt båda hållen.

Vad är det man inte får göra?

På strandskyddat område är det till exempel förbjudet att:

 • Bygga nytt. Det gäller alla nya byggnader, även växthus och friggebodar.
 • Ändra byggnader som finns på platsen så att de stör allmänhetens tillgång till stränder. Till exempel att inreda en sjöbod så att den kan användas som sommarstuga.
 • Utöka sin så kallade hemfridszon. Till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmatta eller rabatter så att allmänheten inte känner att de har tillträde till platsen.
 • Gräva eller förbereda för nya byggnader.
 • Muddra, fälla träd eller plantera in nya växtarter. Eller andra förändringar som påverkar livsvillkoren för djur och växter i området.

Även bygglovsfria åtgärder som friggebodar, attefallshus, staket och bryggor kan kräva strandskyddsdispens.

Ansöka om strandskyddsdispens

Det finns sex särskilda skäl för att få dispens från strandskyddet:

 1. Området används redan på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Till exempel inom en privat trädgård kring ett bostadshus.
 2. Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan tydlig avskiljning. Det krävs en tydlig barriär för att räknas som skäl, en mindre väg eller enstaka hus räcker oftast inte.
 3. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området. Exempel på sådana anläggningar kan vara en småbåtshamn, en brygga eller ett badhus.
 4. Ansökan gäller utökning av redan pågående verksamhet, och utökningen kan inte ske utanför området. Till exempel när en gammal industri behöver expandera.
 5. Området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området. Exempelvis kan vägar, parkeringsplatser och ledningsnät vara av allmänt intresse.
 6. Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Hur länge gäller en dispens?

Från det att din strandskyddsdispens börjat gälla (vunnit laga kraft) behöver du börja bygga inom två år. Och det du gör behöver vara färdigt inom fem år från att dispensen börjat gälla. Annars blir dispensen ogiltig.

 • Det här behöver du

  I din ansökan behöver du ange dina kontaktuppgifter, information om fastigheten och beskrivning av vad det är du ska bygga eller ändra.

  Du behöver:

  • Fastighetsbeteckning och fastighetens adress
  • Beskriva vad du vill göra
  • Ange minst ett av de sex särskilda skälen för dispens ovan

  Du bifogar även dessa bilagor i din ansökan:

  • Situationsplan där plats för åtgärden är markerad
  • Översiktskarta
  • Tidigare beviljade strandskyddsdispenser på fastigheten

   

  Bifogade filer får ej överstiga 200 megabyte.

 • När får jag svar?

  Du får vanligtvis svar på din ansökan om strandskyddsdispens inom 5-6 veckor.

 • Vad kostar det?

  Kostnaden gäller oavsett om din ansökan beviljas eller avslås. Kostnaden är cirka 11.200 kronor (2019).

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansök om strandskyddsdispens