Attefallsåtgärder

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du, förutom friggeboden på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett sk. attefallshus om 25 kvadratmeter och göra en tillbyggnad om 15 kvadratmeter, bygga högst två takkupor och inreda ytterligare en bostad.

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Tillbyggnader får omfatta högst 15 kvadratmeter bruttoarea och får inte vara högre än det befintliga bostadshuset taknockshöjd. Byggnaden/tillbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Byggnaden/tillbyggnaden får placeras närmare fastighetsgräns om de grannar som berörs medger det, dock aldrig närmare allmän plats (till exempel en gata) än 4,5 meter. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

På ditt bostadshus får du bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i den bärande konstruktionen. I ditt bostadshus får du även inreda ytterligare en självständig bostad, som innehåller alla funktioner som finns i en bostad. För att det inte ska vara bygglovspliktigt får inga yttre ändringar göras.  

Anmälan om tillbyggnad 15 kvm

Anmälan om komplementbyggnad 25 kvm

Läs mer på Boverkets webbplats

Eldstad och rökkanal

Du behöver anmäla om du ska installera en eldstad/rökkanal, eller göra större ändringar som till exempel:

 • Sätta in en kassett eller motsvarande i tidigare öppen spis.
 • Installera en brännare eller anordning för bränsletillförsel, till exempel om du bytt bränsle från olja till pellets.

Handlingar som kan krävas vid en anmälan:

 • Fasadritning som visa skorstenens placering samt höjdskala i skala 1:100 (krävs vid nyinstallation av rökkanal)
 • Planritning som visar placering av eldstad i skala 1:100 (krävs vid nyinstallation av eldstaden)
 • Teknisk beskrivning
 • Enkel kontrollplan

Samtliga handlingar ska vara fackmässigt utförda.

Du får inte börja installera eller göra ändringen innan du fått ett startbesked. Innan du kan börja använda eldstaden eller rökkanalen måste du ha ett slutbesked. Slutbeskedet får du efter att ha skickat in ett godkänt besiktningsprotokoll från en sotare samt verifierad kontrollplan. Anmälan kostar cirka 1 400 kronor.

Anmälan om eldstad och rökkanal

Kommunal VA-anslutning

Du behöver anmäla om du ska ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Handlingar som kan krävas vid en anmälan:

 • Situationsplan som visar VA-ledningarnas dragning från anslutningspunkt till den byggnad/de byggnader som ska anslutas i skala 1:500.
 • Enkel kontrollplan

Samtliga handlingar ska vara fackmannamässigt utfört.

Du får inte påbörja installationen innan du fått ett startbesked. Slutbesked får du efter att ha skickat in verifierad kontrollplan efter utförd installation samt eventuell revidering av situationsplanen. Du får då börja använda anläggningen. Anmälan kostar cirka 1 400 kronor.

Anmälan om installation av vatten-och avlopp

Exempel på enkel kontrollplan för VA-anslutning

Ingrepp i bärande konstruktion

Du behöver anmäla om du ska genomföra en ändring av byggnad som väsentligt påverkar byggnadens bärande konstruktion.

Handlingar som kan krävas vid en anmälan:

 • Fasadritningar, om ändringen innebär påverkan av fasadens utseende ska du redovisa samtliga fasader som berörs i skala 1:100.
 • Planritning, på planritningen redovisar du eventuell ändrad planlösning och markerar var din ändring görs i skala 1:100.
 • En kontrollplan som är anpassad för just ditt projekt ska upprättas. Den kontrollansvarige hjälper dig att upprätta kontrollplanen. Om det inte krävs en kontrollansvarig ska du själv se till att upprätta en kontrollplan för de tekniska punkterna i ert projekt. Ibland kan det krävas att ni tar hjälp av en konstruktör eller konsult.

Samtliga handlingar ska vara fackmässigt utfört.

Du får inte börja genomföra ändringen innan du fått ett startbesked. Slutbeskedet får du efter att ha skickat in den verifierade kontrollplanen.

Anmälan om övriga åtgärder

Hiss och ventilation

Du behöver anmäla om du ska göra en ny installation eller en väsentlig ändring av hiss eller anordning för ventilation av byggnader.

Handlingar som normalt krävs vid en anmälan:

 • Planritning
 • Fasadritning
 • Enkel kontrollplan

Anmälan om övriga åtgärder

Övriga anmälningspliktiga åtgärder

Övriga fall då det krävs en anmälan är exempelvis

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad
 • ändringar utförs som innebär att byggnadens planlösning avsevärt påverkas
 • ändringar utförs som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad

Handlingar som kan krävas vid en anmälan om övriga åtgärder:

 • Foto på det som ska rivas
 • Brandskyddsbeskrivning (om åtgärden påverkar brandskyddet)
 • Planritning
 • Kontrollplan

Anmälan om övriga åtgärder

Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder på Boverkets webbplats

Anmälan - när bygglov inte krävs

 • Det här behöver du

  I ansökan ska du bland annat ladda upp dokument och ritningar. Se till att ha alla handlingar i pdf-format och att ritningar är fackmannamässigt utförda.

  Vad som ska bifogas kan variera beroende på vilka åtgärder som anmälan gäller. Glöm ej att måttsätta alla ritningar.

  Bilagor för åtgärder inklusive tillbyggnad på 15 kvm och komplementbyggnad på 25 kvm:

  • Situationsplan skala 1:500
  • Fasadritningar skala 1:100
  • Planritningar skala 1:100
  • Grannemedgivande om byggnaden kommer närmare tomtgränsen än 4,5 meter
  • Kontrollplan eller anmälan av kontrollansvarig

  I övriga fall kan det även krävas:

  • Foto eller ritning (vid rivningsanmälan)
  • Konstruktionsritning (till exempel vid ändring av bärande konstruktion
  • Brandskyddsbeskrivning (om åtgärden påverkar brandskyddet
  • Ventilationsritning

  Installation av eldstad och rökkanal:

  • Fasadritning skala 1:100 (krävs vid nyinstallation av rökkanal)
  • Planritning skala 1:100 (markera placeringen av eldstaden)
  • Kontrollplan
 • När får jag svar?

  Ej bygglovpliktig åtgärd

  En komplett anmälan handläggs inom ca 6 veckor. Handläggningstiden variera beroende på vilken åtgärd som anmälan gäller. Ibland behöver dina uppgifter kompletteras och då blir du kontaktad så snart ärendet har granskats. Det görs i första hand via den e-postadress du anger i din anmälan.

  I vissa fall kan det krävas att vi behöver skicka anmälan på remiss och då kan handläggningstiden bli något längre.

  Granskningen och bedömningen av ditt ärende sker vid bygglovhandläggarnas granskningsmöte. Det innebär att du kan vända dig till vem som helst av bygglovhandläggarna om du har frågor kring ditt ärende. När ärendet är komplett och granskat tar en enskild handläggare över ärendet och tar fram beslut eller beslutsförslag.

  Eldstad och rökkanal

  En komplett anmälan handläggs inom cirka 3-4 veckor. Ibland behöver dina uppgifter kompletteras och då blir du kontaktad så snart ärendet har granskats. Det görs i första hand via den e-postadress du anger i din anmälan.

 • Vad kostar det?

  Ej bygglovpliktig åtgärd

  Kostnaden för anmälan varierar beroende på hur omfattande ärendet är och vad det gäller. Kostanden för en normal anmälan är cirka 1000-5700 kronor. Avgiften debiteras oavsett om du får startbesked eller nekat startbesked.

  Eldstad och rökkanal

  Kostnaden för anmälan av installation av eldstad och rökkanal är cirka 1300 kronor. Avgiften debiteras oavsett om du får startbesked eller nekat startbesked.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Tillbyggnad 15 kvm Komplementbyggnad 25 kvm Eldstad och rökkanal Övriga åtgärder