Attefallsåtgärder

 

Attefallsatgarder.jpg

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du, förutom friggeboden på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett så kallat attefallshus om 30 kvadratmeter och göra en tillbyggnad om 15 kvadratmeter, bygga högst två takkupor och inreda ytterligare en bostad.

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter.

Tillbyggnad

Tillbyggnader får omfatta högst 15 kvadratmeter bruttoarea och får inte vara högre än det befintliga bostadshuset taknockshöjd.

Byggnaden/tillbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Byggnaden/tillbyggnaden får placeras närmare fastighetsgräns om de grannar som berörs medger det, dock aldrig närmare allmän plats (till exempel en gata) än 4,5 meter. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

På ditt bostadshus får du bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i den bärande konstruktionen. I ditt bostadshus får du även inreda ytterligare en självständig bostad, som innehåller alla funktioner som finns i en bostad. För att det inte ska vara bygglovspliktigt får inga yttre ändringar göras.  

Anmälan om tillbyggnad 15 kvm

Anmälan om komplementbyggnad 30 kvm

Läs mer på Boverkets webbplats

Eldstad och rökkanal

Anmälan, startbesked och slutbesked

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal ska du lämna in en anmälan. Du ska sedan få ett startbesked innan installationen eller ändringen får påbörjas. Innan du börjar använda eldstaden ska du ha fått ett slutbesked. Slutbesked utfärdas efter det att ett godkänt sotarprotokoll kommit in till kommunen. 

Du behöver anmäla om du ska installera en eldstad/rökkanal, eller göra större ändringar som till exempel:

 • insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen spis
 • installera en brännare eller anordning för bränsletillförsel, till exempel om du bytt bränsle från olja till pellets
 • byte av eldstad, om den nya eldstaden inte är likvärdig med den gamla

Sotaren kan hjälpa dig

En sotare kan hjälpa dig så att eldstaden till exempel får en bra placering, har rätt höjd på skorstenen och följer de krav som ställs i Boverkets byggregler (BBR 5:42 och BBR 6:743).

Läs om reglerna på boverket.se

Kontakta sotare:
Sotarna.nu
0455 - 166 10
karlskrona@sotarna.nu

Anmälan
 

Anmälan om eldstad och rökkanal (med bank-ID)

Anmälan om eldstad och rökkanal (utan bank-ID)

Utsläppsregler (gäller från den 1 oktober 2019)

De nya utsläppskraven gäller inte för kakelugn eller öppenspis. Däremot kan det vara viktigt att tänka på andra krav såsom brandsäkerhet, att byggnaden ska kunna bära dessa konstruktioner samt att det kräver en anmälan.

Läs mer om utsläpp av förbränningsgaser från byggnader

Kommunal VA-anslutning

Du behöver anmäla om du ska ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Vid en anmälan ska en enkel kontrollplan bifogas.

Du får inte påbörja installationen innan du fått ett startbesked. Slutbesked får du efter att ha skickat in verifierad kontrollplan efter utförd installation. Du får då börja använda anläggningen. Anmälan kostar cirka 1 500 kronor. Anmälan om installation av vatten- och avlopp anmäler du som en övrig åtgärd.

Anmälan om ej bygglovspliktiga åtgärder

Exempel på enkel kontrollplan för VA-anslutning

Ingrepp i bärande konstruktion

Du behöver anmäla om du ska genomföra en ändring av byggnad som väsentligt påverkar byggnadens bärande konstruktion.

Handlingar som kan krävas vid en anmälan:

 • Fasadritningar, om ändringen innebär påverkan av fasadens utseende ska du redovisa samtliga fasader som berörs.
 • Planritning, på planritningen redovisar du eventuell ändrad planlösning och markerar var din ändring görs i skala 1:100.
 • En kontrollplan som är anpassad för just ditt projekt ska upprättas. Den kontrollansvarige hjälper dig att upprätta kontrollplanen. Om det inte krävs en kontrollansvarig ska du själv se till att upprätta en kontrollplan för de tekniska punkterna i ert projekt. Ibland kan det krävas att ni tar hjälp av en konstruktör eller konsult.

Samtliga handlingar ska vara fackmässigt utfört.

Anmälan om ej bygglovspliktiga åtgärder

Rivningsanmälan

Ska du riva en byggnad eller en del av en byggnad utanför detaljplanerat område krävs en anmälan.

Anmälan krävs dock inte för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som är:

 • En komplementbyggnad.
 • Ett skärmtak, som inte kräver bygglov enligt PBL 9 kap 4 §.
 • En liten tillbyggnad, som inte kräver bygglov enligt PBL 9 kap 6 §.
 • En ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

En kontrollplan avseende rivning ska lämnas in vid anmälan. Om det kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå. Fotografier ska bifogas på det som ska rivas.

Kontrollplan avseende rivning, pdf 

Du får inte börja genomföra ändringen innan du fått ett startbesked. Slutbeskedet får du efter att ha skickat in den verifierade kontrollplanen.

Anmälan om ej bygglovspliktiga åtgärder

Hiss och ventilation

Du behöver anmäla om du ska göra en ny installation eller en väsentlig ändring av hiss eller anordning för ventilation av byggnader.

Handlingar som normalt krävs vid en anmälan:

 • Planritning
 • Fasadritning
 • Enkel kontrollplan

Anmälan om ej bygglovspliktiga åtgärder

Övriga anmälningspliktiga åtgärder

Övriga fall då det krävs en anmälan är exempelvis att ändringar utförs som:

 • innebär att byggnadens planlösning avsevärt påverkas
 • väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad

Handlingar som kan krävas vid en anmälan om övriga åtgärder:

 • Brandskyddsbeskrivning (om åtgärden påverkar brandskyddet).
 • Planritning.
 • Kontrollplan.

Anmälan om ej bygglovspliktiga åtgärder

Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder på Boverkets webbplats

Anmälan - när bygglov inte krävs

 • Det här behöver du

  I ansökan ska du bland annat ladda upp dokument och ritningar. Se till att ha alla handlingar i pdf-format och att ritningar är fackmannamässigt utförda.

  Vad som ska bifogas kan variera beroende på vilka åtgärder som anmälan gäller. Glöm ej att måttsätta alla ritningar.

  Bilagor för åtgärder inklusive tillbyggnad på 15 kvm och komplementbyggnad på 25 kvm:

  • Situationsplan.
  • Fasadritningar.
  • Planritningar.
  • Grannemedgivande om byggnaden kommer närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
  • Kontrollplan eller anmälan av kontrollansvarig.

  I övriga fall kan det även krävas:

  • Foto eller ritning (vid rivningsanmälan)
  • Konstruktionsritning (till exempel vid ändring av bärande konstruktion
  • Brandskyddsbeskrivning (om åtgärden påverkar brandskyddet
  • Ventilationsritning

  Installation av eldstad och rökkanal:

  • Fasadritning skala 1:100 (krävs vid nyinstallation av rökkanal)
  • Planritning skala 1:100 (markera placeringen av eldstaden)
  • Kontrollplan

   

  Bifogade filer får ej överstiga 200 megabyte.

 • När får jag svar?

  Ej bygglovpliktig åtgärd

  En komplett anmälan handläggs inom cirka 6 veckor. Handläggningstiden variera beroende på vilken åtgärd som anmälan gäller. Ibland behöver dina uppgifter kompletteras och då blir du kontaktad så snart ärendet har granskats. Det görs i första hand via den e-postadress du anger i din anmälan.

  I vissa fall kan det krävas att vi behöver skicka anmälan på remiss och då kan handläggningstiden bli något längre.

  Granskningen och bedömningen av ditt ärende sker vid bygglovhandläggarnas granskningsmöte. Det innebär att du kan vända dig till vem som helst av bygglovhandläggarna om du har frågor kring ditt ärende. När ärendet är komplett och granskat tar en enskild handläggare över ärendet och tar fram beslut eller beslutsförslag.

  Eldstad och rökkanal

  En komplett anmälan handläggs inom cirka 3-4 veckor. Ibland behöver dina uppgifter kompletteras och då blir du kontaktad så snart ärendet har granskats. Det görs i första hand via den e-postadress du anger i din anmälan.

 • Vad kostar det?

  Kostnaden för anmälan av attefallsåtgärder är cirka 3 000 kronor.

  Kostnaden för övriga anmälningsärenden är cirka 1 500 kronor. 

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Tillbyggnad 15 kvm Komplementbyggnad 30 kvm Eldstad och rökkanal Övriga åtgärder