Vem kan ansöka om bidrag?

Bidraget är ett komplement till bygglagstiftningen. Syftet är att du som har funktionsnedsättning ges möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt kontantbidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Det är du med funktionsnedsättning som kan och ska ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Det gäller även om det är någon annan som äger eller hyr bostaden.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel, strategier eller omdisponering av bostaden.

Åtgärderna ska inte höra till det normala underhållet av bostaden och behovet av åtgärder ska inte heller ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister.

Vad kan jag få bidrag för att göra?

Bidrag lämnas till åtgärder som rör bostadens fasta funktioner. Det kan inte användas till sådant som man normalt tar med sig vid flytt, till exempel lampor, möbler, hushållsmaskiner och portabla (flyttbara) installationer. 

Till bostadens fasta installationer hör exempelvis:

  • Komma in i och ut ur bostaden, exempelvis ramp, dörrautomatik, trapphiss, tröskelramper.
  • Förflytta sig inom bostaden, exempelvis utjämning av trösklar, dörrbreddning.
  • Laga mat och äta, exempelvis spisvakt, förstärkt belysning.
  • Sköta sin hygien, exempelvis stödhandtag i dusch, badkarsborttagning.

Bidrag kan även i vissa fall lämnas för reparation av avancerad teknisk utrustning som installerats med hjälp av bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte:

  • enligt lagen om bostadsanpassning § 6 i bostäder som du fått biståndsbedömt inom äldreförvaltningen enligt Socialtjänstlagen, så kallat särskilt boende.
  • enligt lagen om bostadsanpassning § 6 i bostäder som beviljats enligt LSS ( Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer om bostadsanpassning i Boverkets handbok (Boverkets webbplats)

Läs mer om bostadsanpassning som helhet på riksdagens webbplats

Ansökan och mer information

Ansökan ska var skriftlig och underskriven av den person ansökan gäller.

Om sökande inte själv kan skriva under ansökan kan fullmaktsinnehavare skriva under. I så fall ska kopia på fullmakt eller ställföreträdaskap bifogas i ansökan. När ansökan gäller minderårig ska vårdnadshavare skriva under ansökan.

Till ansökan ska du även följande handlingar:

  • Intyg från sakkunnig, till exempel arbetsterapeut som intygar vilket behov sökande har.
  • Ett medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare till bostaden. (Nyttjanderättsinnehavare kan till exempel vara make eller maka).
  • Det kan också vara aktuellt att bifoga exempelvis offerter, ritningar, foto och skisser till din ansökan.

Blanketter

Här kan du läsa och ladda ner ansökningsblanketter och få mer information och instruktioner om bostadsanpassningsbidrag.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag.pdf

Ansökan om reparation av bostadsanpassningsåtgärd och informationsblad.pdf

Ansökan och information om återställningsbidrag.pdf

Blankett medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare.pdf

Ansökan och information om demontering.pdf

Överlåtelse av beviljat bostadsanpassningsbidrag.pdf

Kontakt

Behöver du mer information kan du kontakta handläggare för ostadsanpassningsbidrag på telefon 0455-30 30 00.