Bostadsanpassning är ett bidrag i form av ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget ska täcka de kostnader du har för att få bostadens fasta funktioner anpassade till din funktionsnedsättning. Exempel på åtgärder kan vara att ta bort trösklar, bygga en ramp eller ordna en duschplats.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Bidraget är till för att du med en bestående eller långvarig funktionsnedsättning ska få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Funktionsnedsättningen är helt avgörande för vilka åtgärder bidrag kan lämnas till. Åtgärderna ska bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Man får inte bidrag om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning eller om åtgärden kan avhjälpas med hjälpmedel.

Bostaden

Du kan få bostadsanpassningsbidrag oavsett om du bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt men det krävs alltid ett godkännande från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Bostadsanpassning beviljas enbart i din permanentbostad, inte i tillfälligt boende eller fritidshus.

Nybyggnad

Vid nybyggnad är rätten till bostadsanpassningsbidrag starkt begränsad. Bidrag lämnas inte till grundläggande bostadsfunktioner och sådana generella åtgärder som alla som bygger ett nytt bostadshus måste utföra enligt bygglagstiftningen. Bostaden ska utformas så att den är lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Hur söker jag bostadsanpassningsbidrag?

1. Intyg

För att kunna ansöka om bostadsanpassningsbidrag krävs ett skriftligt intyg av en medicinskt sakkunnig, som arbetsterapeut eller läkare. Du som har någon form av hjälp från handikappomsorgen, barn- eller vuxenhabiliteringen tar kontakt med arbetsterapeut, läkare eller sjukgymnast där för att få hjälp med ett intyg. Annars kan du kontakta en distriktarbetsterapeut vid hemsjukvården. 

2. Medgivande

Om du inte själv äger din bostad är det viktigt att du är överens med fastighetsägaren, nyttjanderättsinnehavaren eller bostadsrättsföreningen om att åtgärderna får utföras. Om du inte får ett medgivande kan bidraget inte beviljas. Medgivandet ska bifogas i din ansökan.

3. Ansökan

Fyll i och skicka in ansökan tillsammans med intyg från medicinskt sakkunnig och eventuella övriga handlingar. Din ansökan måste vara komplett för att kunna behandlas.

4. Utbetalning

Beviljade bidrag betalas ut när åtgärden är färdig.

Ansökan och mer information

Här kan du ladda ner ansökningsblanketter, få mer information och instruktioner om bostadsanpassningsbidrag.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag.pdf, 32 kB

Att ansöka om bostadsanpassningsbidrag.pdf, 544 kB

Medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare.pdf, 311 kB

Ansökan om återställningsbidrag.pdf, 132 kB

Ansökan om reparation av bostadsanpassningsåtgärd.pdf, 119 kB

Information om ansökan för bostadsanpassningsbidrag gällade reparation.pdf, 8 kB


Behöver du mer information kan du kontakta handläggare för bostadsanpassningsbidrag på telefon 0455-30 30 00.