För att Karlskrona ska växa och få fler invånare, arbetstillfällen och besökare behövs en tydlig framtidsbild och en utstakad väg för att nå dit. Därför har Karlskrona kommun tagit fram en vision som ska ligga till grund för det strategiska arbetet de kommande mandatperioderna.

Vision Karlskrona 2030, pdf 3 MB , november 2012

Administration

Arkivguide för Karlskrona kommunarkiv 2004, pdf 189 kB , 2004

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar 2012, pdf, 810 kB

Dataskyddspolicy, pdf 183 kB

Inköps- och upphandlingspolicy, antagen 2020-06-15, pdf 351 kB

Kommunövergripande riktlinjer och rutiner vid anskaffande och användande av tjänstebil och bensinkort, pdf 27 kB , 2004-08-26, §109

Ekonomi

Finanspolicy, doc 1 MB 

Finansiella riktlinjer Karlskrona Kommun.docx 

Policy för sponsring i Karlskrona kommuns samlade verksamhet.docx

Riktlinjer för attest, antagen 2020-06-15

Riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samlade verksamhet 2016.docx

Policy och riktlinjer för sponsring kultur- och fritidsförvaltning, 2011-10-20, §146

Riktlinjer för intern styrning och kontroll i Karlskrona kommun, 2019-12-17, § 270

Riktlinjer för investeringsverksamheten i Karlskrona kommun slutlig.pdf

Policy för investeringsverksamheten i Karlskrona kommun.pdf

Policy för lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess i Karlskrona kommun.pdf

Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor , 2017-04-27, §119

Karlskrona kommuns ekonomiska och verksamhetsmässiga styrning, 2017-11-23, § 362

Styrmodell för Karlskrona kommun, pdf 3,69 kB, 2017-06-20, §229

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola fritidshem och pedagogisk omsorg.pdf, 2020-01-30 § 7

Information

Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet, pdf 191 kB , 2013-09-19

IT och telefoni

Utvecklingsplan för det smarta Karlskrona 2017-2020 , 2017-05-18, § 94

IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2016-2020,pdf , 2016-04-28 §129

Riktlinjer för utveckling och användning av Internet of things.pdf

Kultur & Fritid

Biblioteksplan Karlskrona kommun 2020-2024.pdf

Bilaga 1. Karta över folkbibliotek i Karlskrona kommun 2019..pdf

Bilaga2. Rapport befolkningsprognos 2020-2029.pdf

Bilaga 3. Skolbiblioteksplan Kna 2020_2022.pdf

 

Kommunala bolag

Företagspolicy för Karlskrona kommun , 2011-03-24, §213

Kost

Måltidspolicy, pdf 98 kB, 2013-10-24 § 125

Riktlinjer för måltidsverksamhet, pdf 78 kB, 2014-05-06, § 129

Miljö

Energi- och klimatprogram för Karlskrona kommun 2016-11-24, § 324

Resurshushållning i Karlskrona 2018-2025.pdf 2018-03-22 

Personal

Alkohol- och drogpolicy för medarbetare i Karlskrona kommun, pdf 23 kB , 2007-12-20 §186

Arbetsmiljöpolicy, pdf 22 kB, 2007-05-31, §79

Friskvårdspolicy_för Karlskrona kommunkoncern, pdf 27 kB , 2005-10-27, §153

Policy mot mutor, pdf 27 kB , 2015-01-29, §16

Personalpolitiskt program, pdf 309 kB , 2012-06-19

Resepolicy för Karlskrona kommun, pdf 100 kB , 2013-11-21, §143

Riktlinjer för bisysslor, pdf 60 kB , 2015-01-29, §16

Riktlinjer mot mutor, pdf 54 kB , 2015-01-29, §16

Riktlinje Hantering av löneskuld.pdf 2019-01-16

Planering bygg och utveckling

Bygg för alla, Basutformning av lägenheter och kommunala lokaler, pdf 840 kB , 2003-01-30, §14

Bostadsförsörjningsprogram (del 1) - Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019, pdf 4 Mb, 2016-02-18 § 49

Bostadsförsörjningsprogram handlingsprogram (del 2) 2018.pdf

Internationellt program för Karlskrona kommun, pdf 1MB , 2014-02-13 §40

Grönstrukturplan, pdf 16 MB, 2010-08-26 §113

Policy för krav på tillgänglighetsåtgärder vid inredande av vindslägenhet, pdf

Policy för staket murar och plank, pdf

Riktlinjer för parkering.pdf

Skyltpolicy-regler-och-vagledning-for-skyltar.pdf

Skyltar-varuexponering-utsmyckning.pdf

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona, pdf 731 kB

Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun, pdf 16 MB, 2010-08-26, §113

Säkerhet och räddningstjänst

Ledningsplan kriser och extraordinära händelser, pdf 547 kB , 2016-03-17

Handlingsplan för Räddningstjänst, pdf 5 MB , 2005-12-16, §65

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, 2016-04-12

Oljeskyddsplan Blekinge län 2017 Protokoll 2018-04-26 KF §102.pdf

Räddningstjänst Förbundsordning, pdf 37 kB , 2004-10-28, §134

Trafiksäkerhetspolicy, pdf 31 kB , 2006-09-28, §137

Policy för trygghet- säkerhet- och brottsförebyggande arbete. 2019-11-21 § 229.pdf

ANDT-policy (alkohol, narkotika, doping och tobak) för elever vid Karlskronas kommunala skolor.pdf

Policy för Karlskrona kommuns arbete med krisberedskap.pdf

Riktlinje kamerabevakning Karlskrona kommun.pdf

Välfärdsfrågor

Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona, pdf 859 kB , 2016-02-18, §51

Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona, pdf 2 Mb , 2015-01-29