Mitt vatten och avlopp

Du som har kommunalt dricksvatten och avlopp på din fastighet kan enkelt logga in för att till exempel lämna vattenavläsning, se din förbrukning och faktura.

Logga in på "Mitt vatten och avlopp" 

Avlopp

Läs om reningsverk och hur avloppsvattnet renas. 

Studiebesök och för skolan

Du kan göra studiebesök på våra vatten- och reningsverket. Du som lärare kan också få tips om material till lektioner som rör vatten- och avloppsfrågor. 

Läs mer om studiebesök och tips för skolan 

Dricksvatten och vattenkvalitet

Läs mer om kvalitet och pH-värde på ditt vatten, vattenverk och vattenskyddsområden.

Nyanslutningar

Du som vill koppla in dig på det kommunala vatten- och avloppsnätet gör en begäran om nyanslutning och en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.

Nyanslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet

Avgifter och priser

 • VA-taxa förbrukning

  VA-försörjningen finansieras genom avgifter. Avgifterna bestäms av kommunfullmäktige och Lagen om allmänna vattentjänster reglerar kommunens ansvar.

  VA-taxa, pdf, 149 kB

  Avgifterna utgörs av anläggningsavgift och brukningsavgift:

  • Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kommunens kostnader att ordna en allmän VA-anläggning. Detta innebär att fastighetsägaren utöver själva utbyggnadskostnaden också ska "köpa" in sig i de befintliga delarna i den allmänna VA-anläggningen som till exempel reningsverk, vattenverk, vattentorn, tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer, ledningsnät samt befintligt ledningsnät som kan behöva dimensioneras upp.
    
  • Brukningsavgiften består av en fast del och en rörlig del varav den fasta delen speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration och mätarbyte och den rörliga delen som ska täcka kostnader för dricksvattenproduktion och spillvattenrening.

  Vanliga VA-taxor

  Av tabellen nedan framgår de vanligaste VA-taxorna för enfamiljshushåll. Samtliga avgifter är i kronor inklusive moms. 

  Mätarbundna VA-taxor

  Taxa - avser

  Mätarstorlek
  (Nominellt
  flöde kbm/t)
  Qn

  Fast
  avgift

  Rörlig
  avgift/
  kbm

  Taxa 110

  Vatten och avlopp

  2,5

    4 700

  29,50

  Taxa 120

  Vatten

  2,5

    1 880

  11,80

  Taxa 130

  Avlopp

  2,5

    2 820

  17,70

 • VA-taxa nyanslutning

  VA-taxa, pdf, 149 kB 

  Exempel på anläggningsavgifter vid nyanslutning

  Några exempel på vad nyanslutning kan kosta för bostadsfastighet, en och tvåbostadshus. För exakt kostnad kontakta VA-avdelningen. 

   

  Anslutning av

  Anslutning av

  Anslutning av

  Avgift inkl moms för:

  Spillvatten*, dricksvatten, dagvatten**

  Spillvatten* och dricksvatten

  Spillvatten*

   

   

   

   

  Servis

  72 000 kronor

  64 800 kronor

  54 000 kronor

  Förbindelsepunkt

  70 000 kronor

  66 500 kronor

  49 000 kronor

  Tomtyta 0 - 1000 kvadratmeter

  25,00 kronor/kvadratmeter

  23,75 kronor/kvadratmeter

  17,50 kronor/kvadratmeter

  Tomtyta 1001 – 2000 kvadratmeter

  18,00 kronor/kvadratmeter

  17,10 kronor/kvadratmeter

  12,60 kronor/kvm

  Tomtyta över 2000 kvm

  10,00 kronor/kvadratmeter

  9,50 kronor/kvadratmeter

  7,00 kronor/kvadratmeter

  Boyta 1-2 lägenheter

  37 000 kronor

  35 150 kronor

  25 900 kronor

   

   

   

   

  Summa:
  Tomtyta: 1 000 kvadratmeter


  204 000 kronor


  190 200 kronor


  146 400 kronor

  Summa:
  Tomtyta: 2 000 kvadratmeter


  222 000 kronor


  207 300 kronor


  159 000 kronor

  Summa:
  Tomtyta: maximalt 8 300 kvadratmeter  285 000 kronor  267 150 kronor  203 100 kronor

  * Spillvatten är förorenat vatten som kommer från hushåll, skolor, arbetsplatser, handel och service.

  ** Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt avrinner på markytan eller hårda ytor som exempelvis gator, tak och parkeringsplatser.

Bestämmelser och planer