Mitt vatten och avlopp

Du som har kommunalt dricksvatten och avlopp på din fastighet kan enkelt logga in för att till exempel lämna vattenavläsning, anmäla ägarbyte vid flytt, se din förbrukning och faktura.

Logga in på "Mitt vatten och avlopp" 

Avlopp

Läs om reningsverk och hur avloppsvattnet renas. 

Studiebesök och för skolan

Du kan göra studiebesök på våra vatten- och reningsverket. Du som lärare kan också få tips om material till lektioner som rör vatten- och avloppsfrågor. 

På grund av coronapandemin tar vi tillsvidare tyvärr inte emot några studiebesök på våra anläggningar. Vi hoppas att situationen blir bättre framöver så att vi kan återuppta besöken. Vill ni bli lite inspirerade under tiden gå in på länken nedan.

Läs mer om studiebesök och tips för skolan 

Dricksvatten och vattenkvalitet

Läs mer om kvalitet och pH-värde på ditt vatten, vattenverk och vattenskyddsområden.

Nyanslutningar

Du som vill koppla in dig på det kommunala vatten- och avloppsnätet gör en begäran om nyanslutning och en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd.

Nyanslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet

När du flyttar

När du säljer eller köper en fastighet med kommunalt vatten och avlopp behöver du meddela det till oss så fort datum för ägarskiftet är bestämt.

Här får du mer information och kan meddela ägarskifte, registrera dig som ny kund eller ändra dina uppgifter.

Avgifter och priser

 • VA-taxa brukningsavgifter

  VA-försörjningen finansieras genom avgifter. Avgifterna bestäms av kommunfullmäktige och Lagen om allmänna vattentjänster reglerar kommunens ansvar.

  VA-taxa, pdf, 149 kB

  Avgifterna utgörs av anläggningsavgift och brukningsavgift:

  • Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kommunens kostnader att ordna en allmän VA-anläggning. Detta innebär att fastighetsägaren utöver själva utbyggnadskostnaden också ska "köpa" in sig i de befintliga delarna i den allmänna VA-anläggningen som till exempel reningsverk, vattenverk, vattentorn, tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer, ledningsnät samt befintligt ledningsnät som kan behöva dimensioneras upp.
    
  • Brukningsavgiften består av en fast del och en rörlig del varav den fasta delen speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration och mätarbyte och den rörliga delen som ska täcka kostnader för dricksvattenproduktion och spillvattenrening.

  Vanliga VA-taxor

  Av tabellen nedan framgår de vanligaste VA-taxorna för enfamiljshushåll. Samtliga avgifter är i kronor inklusive moms. 

  Mätarbundna VA-taxor

  Taxa - avser

  Mätarstorlek
  Q3 4

  Fast
  avgift

  Rörlig
  avgift/
  kbm

  Taxa 110

  Vatten och avlopp

  Q3 4

    4 765

  29,80

  Taxa 120

  Vatten

  Q3 4

    1 906

  11,92

  Taxa 130

  Avlopp

  Q3 4

    2 859

  17,88

 • VA-taxa anläggningsavgifter

  VA-taxa, pdf, 149 kB 

  Exempel på anläggningsavgifter vid nyanslutning

  Några exempel på vad nyanslutning kan kosta för bostadsfastighet, en och tvåbostadshus. För exakt kostnad kontakta VA-avdelningen. 

   

  Anslutning av

  Anslutning av

  Anslutning av

  Avgift inkl moms för:

  Spillvatten*, dricksvatten, dagvatten**

  Spillvatten* och dricksvatten

  Spillvatten*

   

   

   

   

  Servis

  73 000 kronor

  65 700 kronor

  54 750 kronor

  Förbindelsepunkt

  71 000 kronor

  67 450 kronor

  49 700 kronor

  Tomtyta 0 - 1000 kvadratmeter

  30,50 kronor/kvadratmeter

  28,98 kronor/kvadratmeter

  21,35 kronor/kvadratmeter

  Tomtyta 1001 – 2000 kvadratmeter

  18,00 kronor/kvadratmeter

  17,10 kronor/kvadratmeter

  12,60 kronor/kvm

  Tomtyta över 2000 kvm

  5,00 kronor/kvadratmeter

  4,75 kronor/kvadratmeter

  3,50 kronor/kvadratmeter

  Boyta 1-2 lägenheter

  37 500 kronor

  35 625 kronor

  26 250 kronor

   

   

   

   

  Summa:
  Tomtyta: 1 000 kvadratmeter


  212 000 kronor


  197 750 kronor


  152 050 kronor

  Summa:
  Tomtyta: 2 000 kvadratmeter


  230 000 kronor


  214 850 kronor


  164 650 kronor

  Summa:
  Tomtyta: maximalt 
  13 700 kvadratmeter  288 500 kronor  270 425 kronor  205 600 kronor

  * Spillvatten är förorenat vatten som kommer från hushåll, skolor, arbetsplatser, handel och service.

  ** Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt avrinner på markytan eller hårda ytor som exempelvis gator, tak och parkeringsplatser.

Bestämmelser och planer