Vi vill att varje barn möts med ödmjukhet och respekt för den individ dem är, att varje barn får möjlighet till utveckling både enskilt och i grupp.

På förskolan arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsfrågor. En trygghet skapas hos barnet redan under inskolningen och därför anpassar vi inskolningen efter barnens behov. På vår förskola är vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten genom utvecklingssamtal och läsårsmöte.

Dagligen ges du möjlighet att följa de pedagogiska projekt som pågår i förskolan. Instagram och månadsbrev används också för att delge er barnens vardag på förskolan. Vi använder oss också av Karlskrona kommuns gemensammaplattform/värdegrund som utgår från ordet MÖTE

M som i Medborgarfokus och kundfokus - Genom dialog och bra bemötande skapar vi värde för dem vi finns till för.

Ö som i Öppenhet - Vi är tillgängliga, tydliga och trovärdiga.

T som i Tillit - Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att samarbeta och möta utmaningar.

E som i Engagemang - Vi utvecklas genom förnyelse och ständiga förbättringar.

Unikt för Nättraby förskolor är Kompisklubben. Målet med kompisklubben är att barnet under sitt sista läsår ges möjlighet att möta barn från andra förskolor i nya miljöer inför skolstart. Under vårterminen görs besök i skolmiljön för att skapa en så trygg övergång till förskoleklass som möjligt.