Dessa renar årligen ungefär sex miljoner kubikmeter (6 000 000 000 liter) avloppsvatten från bland annat WC, bad, disk och tvätt. När avloppsvattnet har renats genom mekanisk, biologisk och kemisk rening släpps det ut i sjöar, vattendrag eller i Östersjön.

Så renas avloppsvatten 

Alla avloppsreningsverk har samma funktion, att rena avloppsvattnet, men de kan vara lite olika utformade.

Avloppsvatten renas i olika steg. Här är en kort beskrivning av hur reningen i avloppsreningsverk kan fungera.

Mekanisk rening

Avloppsvattnet kommer till reningsverket från hushåll och industrier via ledningar och pumpstationer. Inne på avloppsreningsverket silas större föremål och partiklar bort i fina galler. Det kan vara allt från toapapper till tamponger, tops, bindor, godispapper och bomull.

Därefter passerar vattnet ett sandfång. Där sjunker tunga partiklar som till exempel sand, grus och kaffesump till botten.

Biologisk rening

Här bryts det organiska materialet, en del av fosforn och ibland även kvävet ner av mikroorganismer, främst bakterier. Mikroorganismerna behöver syre för att kunna arbeta bra och därför tillförs luft. Det gör att vattnet bubblar.

Därefter pumpas vattnet till sedimenteringsbassänger. Där är vattnet lugnt och stilla så att mikroorganismerna kan sjunka ner till botten. En del av mikroorganismerna pumpas tillbaka till de biologiska bassängerna, medan överskottet (som nu kallas slam) pumpas ut ur reningsprocessen till en särskild slambehandlingsdel.

Kvävet renas bort

På vissa reningsverk kan även kväve renas bort i det biologiska steget. I Karlskrona kommun finns särskild kväverening på reningsverket Koholmen. Genom att vattnet förs mellan olika bassänger, vissa med syre och andra bassänger utan syre, skapas goda miljöer för olika sorters mikroorganismer. Dessa mikroorganismer kan omvandla kvävet i vattnet till gasform. Eftersom det biologiska steget är utomhus kan kvävgasen gå upp i luften. Luften består naturligt till stor del av kväve så det lilla extra från avloppsreningsverken skadar inte oss eller naturen.

Kemisk rening

För att ta bort fosfor tillsätts en kemisk produkt som innehåller aluminiumklorid. Aluminiumkloriden binder näringsämnet fosfor till sig och klumpar ihop sig i så kallade flockar som sjunker till botten av bassängen. Slammet skrapas ihop och pumpas sedan till en särskild slambehandlingsdel.

Filtrering

Här tas det slam och de partiklar som inte hunnit sjunka ner till botten i sedimenterings-bassängerna bort. Vattnet filtreras igenom en tjock sandbädd och de partiklar som finns kvar i vattnet fastnar då på sandkornen.

Det renade avloppsvattnet pumpas därefter ut i en sjö, å eller som för Koholmens del ut i Östersjön.

Kontroll

Analyser

Analyser görs regelbundet både på det vatten som kommer in till reningsverken och på det som går ut. Det är hårda krav på reningen av avloppsvattnet innan det får släppas ut från reningsverken.

Undersökning av slam

Det slam som bildas vid reningen undersöks noggrant. Bland annat undersöker man mängden tungmetaller som till exempel arsenik, bly, kadmium, koppar och kvicksilver. Slammet från Karlskronas reningsverks innehåller låga metallhalter.

Undersökning av kustvattnet

Varje år görs undersökningar i havet bland annat utanför vårt stora reningsverk Koholmen. Man vill kontrollera att det renade avloppsvattnet inte påverkar kustvattnet negativt.

Läs mer på Blekinge kustvatten och luftvårdsförbunds webbplats

Studiebesök

Intresserade är välkomna till våra vattenverk och reningsverk på studiebesök. 

Läs mer om hur du bokar studiebesök