Vi använder oss av olika uttryckssätt, som till exempel skapande, musik, media, digitala verktyg, lek, rörelse och sång. Digitala arbetssätt är ett naturligt inslag i vår verksamhet. För att lättare synliggöra det enskilda barnet, skapar vi dagligen mindre grupper.

På vår förskola är också alla pedagoger med i skolverkets satsning om Läslyftet i förskolan. Vilket gör att vi aktivt arbetar med barns språkutveckling. Både i detta arbete och övriga verksamheten tar vi och barnen hjälp av digitala verktyg. Som en del av detta har vi fått kulturpengar för att köpa in litteratur för att utöka vårt förskolebibliotek.

IKT = information, kommunikation och teknik

Vi jobbar med att integrera IKT i vår verksamhet. Det sker som ett naturligtinslag i den dagliga undervisningen. Alla avdelningar har instagram, där barn tillsammans med sina vårdnadshavare kan samtala om det som sker på förskolan.