Möjligheter att utöva sociala och fysiskt inriktade aktiviteter bidrar till bättre folkhälsa och ett gott liv på äldre dagar. De hälsomässiga fördelarna av att vara fysiskt och socialt aktiv högt upp i åren är väl kända. Aktiviteterna bidrar till ökad delaktighet och gemenskap och bidrar också till att förebygga och klara av funktionsnedsättningar på grund av naturligt åldrande, sjukdom eller skada.

Bidrag kan sökas av samtliga intresseföreningar eller organisationer som har för avsikt att skapa aktiviteter och verksamheter för äldre. Bidraget ska stödja nya aktiviteter, verksamheter och arbetsformer.

Bidrag lämnas bara till aktiviteter eller verksamheter som är ämnade för kommunens invånare. Samarrangemang med exempelvis andra kommuner och vänorter kan också vara bidragsberättigade.

Beviljade bidrag är inte permanenta utan ansökan görs för varje år.

Läs bestämmelserna för bidrag till pensionärsföreningar och föreningar med verksamhet för äldre, pdf 122 kB

Olika typer av bidrag

Aktivitetsbidrag 

Aktivitetsbidrag syftar till att stödja aktiviteter som arrangeras för att bryta pensionärers sociala isolering genom att skapa möjligheter till gemenskap. Bidrag lämnas till aktiviteter eller verksamheter som är ämnade för kommunens invånare. Samarrangemang med exempelvis andra kommuner och vänorter kan också vara bidragsberättigade. Studieverksamhet i samarbete med studieförbund berättigar inte till aktivitetsbidrag.

Riktat bidrag

Det riktade bidraget syftar till att stödja föreningar i mindre investeringar som ökar möjligheten att arrangera aktiviteter som skapar möjlighet till gemenskap. Bidraget syftar också till att stödja föreningar vid extraordinär aktivitet, som till exempel jubileumsfirande, föreläsning eller projekt tillsammans med annan förening.

Lokalbidrag

Lokalbidraget syftar till att stödja föreningen för ägda eller hyrda lokaler. Lokal som hyrs av idrotts- och fritidsförvaltningen är inte bidragsberättigad, exempelvis gymnastiksalar, planer och samlingslokaler.

Utbetalning och kontroll

Beslut av äldrenämndens bidrag fattas årligen senast den 31 maj och utbetalningen sker under juni månad.

Om det skulle krävas ska föreningar som får bidrag kunna ställa aktuella handlingar till förfogande för granskning.

Ansökan

Ansökan ska vara inne senast den 27 mars.

Du ansöker om bidrag här på webben eller genom att kontakta kommunen och få en blankett att ansöka på. Blanketten ska vara fullständigt ifylld och komplett med bilagor. Om en förening ansöker om både lokal- och aktivitetsbidrag är det tillräckligt att lämna bilagorna i ett exemplar.

 • Det här behöver du

  I ansökan om aktivitetsbidrag beskriver du aktiviteten föreningen söker bidrag för. Du lämnar också uppgifter som exempelvis antalet medlemmar, hur många som är över 65 år och vilka eventuella medlemsavgifter föreningen har.

  I ansökan om riktat bidrag beskriver du en mindre investering eller en extraordinär aktivitet, till exempel ett jubileum eller större föreläsning, som du söker bidrag för. Du lämnar också uppgifter som exempelvis antalet medlemmar, hur många som är över 65 år och vilka eventuella medlemsavgifter föreningen har.

  I ansökan om lokalbidrag lämnar du uppgifter om föreningslokalen, hyreskostnaden och övriga omkostnader som exempelvis el, vatten och försäkringar.

  För både lokalbidrag, aktivitetsbidrag och riktat bidrag krävs att du laddar upp följande dokument som bilagor:

  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk berättelse
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan

  Föreningen måste också ha en policy för områdena jämställdhet, alkohol- och droger, öppenhet för alla och funktionshindrades medverkan. På så sätt ska föreningen medverka till en god folkhälsa samt göra det möjligt för samtliga medlemmar att delta på lika villkor oavsett etnicitet, kön och funktionsnedsättning.

  Läs mer i bestämmelser för bidrag till pensionärsföreningar och föreningar med verksamhet för äldre, pdf 122 kB

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Till ansökan