Ekeberg

Från och med vecka 11 påbörjas ett arbete med att gräva ner nya dagvattenledningar och byta ut vatten-, och spillvattenledningar. Vägar som påverkas är Grönsiskevägen, Trastvägen, Rödhakevägen och Bofinskvägen.

Arbetet innebär att vägen kommer att spärras av i etapper och det kan medföra begränsad framkomlighet. 

Kontakt

Mats Bergkvist, arbetsledare
Telefon: 0455 - 30 32 14 

Darko Divis, VA-ingenjör
E-post: darko.divis@karlskrona.se
Telefon: 0455 - 30 33 69

Hasslö

Mellan den 18 mars och 18 april (vecka 12-16) kommer dagvatten- och spillvattenanslutningar att inventeras och undersökas med hjälp av teaterrök.

Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar mm. Röken är helt ofarlig.

Undersökningen görs för att hitta eventuella läckor och felaktigheter i avloppssystemet (spill- och dagvatten). Vid undersökningen kommer personal att vistas på de fastigheter som är berörda. 

Strömsberg till Spjutsbygd via Stengöl

Utbyggnad vatten och spillvatten mellan Strömsberg och Spjutsbygd via Stengöl.
Tidplan juni 2018 klart våren 2019. Entreprenör NCC.

Kontakt

Darko Divis, VA-avdelningen, Karlskrona kommun
E-post: darko.divis@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 33 69

Aspö

Projektering av kommunalt vatten och avlopp för hela sträckan är nu klar. Sträckningen är från Ellenabben via Kroken upp till Ryd, Djupvik. Ledningsrätt har sökts hos Lantmäteriet och ärendet ska handläggas.