Ledningsrenovering

Under september till och med december 2020 kommer det att genomföras renoveringar av huvudledningar för spill- och dagvatten inom områdena Ekeberg, Mariedal, Spandelstorp, Hästö och Ekholmen.

Arbetet kommer att påbörjas i september under vecka 36 och berörda fastighetsägare kommer att få mer information om datum och tider i sin brevlåda.

Vid ledningsrenovering låter man den gamla ledningen sitta kvar och man installerar ett nytt formpassat foder med en schaktfri metod. I samband med ledningsrenoveringen kommer det vara begränsad framkomlighet för fordonstrafik.

Ledningsrenoveringen genom förs av företaget Puls AB på uppdrag av Karlskrona kommun.

Har du frågor går det bra att kontakta VA-avdelning på telefon 0455-30 32 00.

Underhållsarbeten

Underhållsarbeten är insatser som görs för att hålla ledningsnätet i ett bra skick.

Rödeby

Under vecka 38-42 görs tester av dagvatten- och spillvattenanslutningar i Rödeby med hjälp av rök. Undersökningen går ut på att helt ofarlig teaterrök tillförs i ledningsnätet utanför husen. Läs mer på www.karlskrona.se/roktest

Utbyggnadsarbeten 

I takt med att samhällen växer behöver vattenledningsnäten byggas ut. I en del områden behöver även äldre vattenledningar bytas ut samt nybyggnation av dagvattenledningar för att minska tillskottsvatten. Dag- och dränvatten rinner i vissa områden felaktigt i spillvattenledningar till reningsverk.

Nättraby

I Nättraby pågår nu arbetet med att bygga ut vatten- och avloppsledningsnät till det nya bostadsområdet i Bjärby. Den andra etappen av arbetet påbörjades vecka 45 och väntas pågå året ut samt stora delar av 2021. Arbetsfordonen tar sig till och från området via Parkvägen, vilket leder till ökad trafik där.

Kontakt
Daniel Strandberg, projektledare
Telefon: 0455-30 31 80

Mariedal

I Mariedal pågår arbetet med att bygga ut dagvattenledningar och byta ut vatten och spillvattenledningar. Vägar som påverkas är Lövsångarevägen, Lärkvägen och Blåmesvägen. Arbetet innebär att vägen kommer att spärras av i etapper, vilket kan medföra begränsad framkomlighet. Berörda fastighetsägare är informerade.

Kontakt
Mats Bergkvist, arbetsledare
Telefon: 0455-30 32 14 

Darko Divis, VA-ingenjör
E-post: darko.divis@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 33 69

Aspö

Projektering av kommunalt vatten och avlopp för hela sträckan är klar. Sträckningen är från Ellenabben via Kroken upp till Ryd, Djupvik.

Slutlig granskning av förfrågningsunderlag inför upphandling pågår. Planerad start av entreprenaden vid årsskiftet 2020/2021. 

Här finns presentationen från möten samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp. 
Aspö_VA-utbyggnad 20200304.pdf
VA-sanering 20190527.pdf

Kontakt
Peter Håkansson, Rörnätschef
Telefon 0455-30 32 98

Tving-Jämsunda

Projektering av kommunalt vatten och avlopp från Berg i södra Tving till kommungränsen mot Ronneby kommun vid Jämsunda är klar. Lantmäteriet har beslutat om ledningsrätt för vatten och avlopp samt fiber efter förättningsmötet som hölls den 10 mars i Tvings Folkets hus med berörda markägare. Framtagning av förfrågningsunderlag för entrepenaden pågår.

Här finns presentationen från möten samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp. 
Tving-Jämsunda VA-utbyggnad 20200310.pdf
VA-sanering 20190527.pdf 

Kontakt
Peter Håkansson, Rörnätschef
Telefon 0455-30 32 98

Klakebäcksvägen

Projektering av kommunalt vatten och avlopp pågår. Informationsmöte för berörda fastighetsägare hölls i Jämjö Folketshus den 10 och 11 juni 2020. Justeringar av ledningssträckan efter mötet pågår. När projekteringen är klar skall ledningsrätt sökas hos Lantmäteriet. 
Här finns informationen från mötet samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp.
Klakebäcksvägen VA-utbyggnad 20200611.pdf
VA-sanering 20200403.pdf

Kontakt
Peter Håkansson, Rörnätschef
Telefon 0455-30 32 98