Underhållsarbeten

Underhållsarbeten är insatser som görs för att hålla ledningsnätet i ett bra skick.

Nättraby vecka 41-48

Kontroll och inventering med rök av dagvatten- och spillvattenanslutningar i kommunens ledningar kommer att göras under perioden 11 oktober till 29 november.
Läs mer på karlskrona.se/roktest

 

Utbyggnadsarbeten och upprustning

I takt med att samhällen växer behöver vattenledningsnäten byggas ut. I en del områden behöver även äldre vattenledningar bytas ut.

Wämöviken

Den befintliga sjöledningen för tryckavloppsvatten är gammal och måste ersättas med en ny för att säkerställa en funktionell ledning i framtiden. Inkopplingen av den nya ledningen planeras att utföras under vecka 42.

Verkökrysset

På grund av arbete med vattenledningen vid korsningen Österleden/Verköleden är delar av ytan vid MAX och Lekia avstängd för trafik. Arbetet är beräknat att slutföras under november.

Aspö

Projektering av kommunalt vatten och avlopp för hela sträckan är nu klar. Sträckningen är från Ellenabben via Kroken upp till Ryd, Djupvik. Lantmäteriet arbetar med vår ledningsrättsansökan. Eon och Affärsverken har också sökt ledningsrätt för sina ledningar som ska samförläggas. Lantmäteriet kommer att kalla berörda markägare till möte.

Här finns presentationen från möten samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp. 
Aspö_VA-utbyggnad.pdf
VA-sanering 20190527.pdf

Holmsjö

I Holmsjö fortsätter arbetet med byte av dricksvattenserviser under hösten. Arbetet utförs av Asfaltbolaget.

Kontakt
Darko Divis, VA-ingenjör            
Telefon: 0455 - 30 33 69

Nättraby

Under sommaren och hösten 2019 pågår ett arbete med att gräva ner nya dagvattenledningar och byta ut vatten- och spillvattenledningar i Roslundavägen.

Grävarbetet innebär att vägen spärras av i etapper, vilket kan medföra begränsad framkomlighet.

Kontakt
Per Persson, arbetsledare        
Telefon: 0455 - 30 32 15

Darko Divis, VA-ingenjör            
Telefon: 0455 - 30 33 69

Ekeberg

Under våren 2019 påbörjades ett arbete med att gräva ner nya dagvattenledningar och byta ut vatten- och spillvattenledningar. Arbetet beräknas pågå fram till årsskiftet 2019/2020. Vägar som påverkas är Grönsiskevägen, Trastvägen, Rödhakevägen och Bofinksvägen.

Arbetet innebär att vägen kommer att spärras av i etapper, vilket kan medföra begränsad framkomlighet.

 

Kontakt
Mats Bergkvist, arbetsledare
Telefon: 0455 - 30 32 14 

Darko Divis, VA-ingenjör
E-post: darko.divis@karlskrona.se
Telefon: 0455 - 30 33 69

Strömsberg till Spjutsbygd via Stengöl

Utbyggnad vatten och spillvatten mellan Strömsberg och Spjutsbygd via Stengöl är klar och berörda fastighetsägare kan ansluta sig.

Information om anslutning och anläggningsavgift_20190816.pdf