Underhållsarbeten

Underhållsarbeten är insatser som görs för att hålla ledningsnätet i ett bra skick.

Utbyggnadsarbeten och upprustning

I takt med att samhällen växer behöver vattenledningsnäten byggas ut. I en del områden behöver även äldre vattenledningar bytas ut.

Verkökrysset

Arbetet med vattenledningen i Verkökrysset är under slutförande.

Aspö

Projektering av kommunalt vatten och avlopp för hela sträckan är nu klar. Sträckningen är från Ellenabben via Kroken upp till Ryd, Djupvik. Lantmäteriet arbetar med vår ledningsrättsansökan. Eon och Affärsverken har också sökt ledningsrätt för sina ledningar som ska samförläggas. Lantmäteriet kommer att kalla berörda markägare till möte den 4 mars 2020..

Här finns presentationen från möten samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp. 
Aspö_VA-utbyggnad.pdf
VA-sanering 20190527.pdf

Holmsjö

I Holmsjö fortsätter arbetet med byte av dricksvattenserviser under början av 2020. Arbetet utförs av Asfaltbolaget.

Kontakt
Darko Divis, VA-ingenjör            
Telefon: 0455 - 30 33 69

Nättraby

Under vintern och våren 2020 fortsätter arbetet med att gräva ner nya dagvattenledningar och byta ut vatten- och spillvattenledningar i Roslundavägen.

Grävarbetet innebär att vägen spärras av i etapper, vilket kan medföra begränsad framkomlighet.

Kontakt
Per Persson, arbetsledare        
Telefon: 0455 - 30 32 15

Darko Divis, VA-ingenjör            
Telefon: 0455 - 30 33 69

Ekeberg

Under våren 2019 påbörjades ett arbete med att gräva ner nya dagvattenledningar och byta ut vatten- och spillvattenledningar. Arbetet beräknas pågå fram till början av 2020. Vägar som påverkas är Grönsiskevägen, Trastvägen, Rödhakevägen och Bofinksvägen.

Arbetet innebär att vägen kommer att spärras av i etapper, vilket kan medföra begränsad framkomlighet.

 

Kontakt
Mats Bergkvist, arbetsledare
Telefon: 0455 - 30 32 14 

Darko Divis, VA-ingenjör
E-post: darko.divis@karlskrona.se
Telefon: 0455 - 30 33 69

Stengöl

Utbyggnad av vatten och spillvatten till fastigheter i Stengöl pågår. Berörda fastighetsägare är informerade.