Underhållsarbeten

Underhållsarbeten är insatser som görs för att hålla ledningsnätet i ett bra skick.

I augusti fortsätter arbetet med luftvattenspolning i Fridlevstad och Hasslö. Spolningen startar vecka 35. Berörda fastighetsägare får information i brevlådan och genom SMS när respektive fastighets berörs. 

Utbyggnadsarbeten 

I takt med att samhällen växer behöver vattenledningsnäten byggas ut. I en del områden behöver även äldre vattenledningar bytas ut samt nybyggnation av dagvattenledningar för att minska tillskottsvatten. Dag- och dränvatten rinner i vissa områden felaktigt i spillvattenledningar till reningsverk.

Klakebäcksvägen

Projektering av kommunalt vatten och avlopp pågår. Informationsmöte för berörda fastighetsägare hölls i Jämjö Folketshus den 10 och 11 juni 2020. Justeringar av ledningssträckan efter mötet pågår. När projekteringen är klar skall ledningsrätt sökas hos Lantmäteriet.
Här finns informationen från mötet samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp.
Klakebäcksvägen VA-utbyggnad 20200611.pdf
VA-sanering 20200403.pdf

Kontakt
Peter Håkansson, Rörnätschef
Telefon 0455-30 32 98 

Mariedal

I Mariedal pågår arbetet med att bygga ut dagvattenledningar och byta ut vatten och spillvattenledningar. Vägar som påverkas är Lövsångarevägen, Lärkvägen och Blåmesvägen. Arbetet innebär att vägen kommer att spärras av i etapper, vilket kan medföra begränsad framkomlighet. Berörda fastighetsägare är informerade.

Kontakt
Mats Bergkvist, arbetsledare
Telefon: 0455-30 32 14 

Darko Divis, VA-ingenjör
E-post: darko.divis@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 33 69

Aspö

Projektering av kommunalt vatten och avlopp för hela sträckan är klar. Sträckningen är från Ellenabben via Kroken upp till Ryd, Djupvik. Lantmäteriet arbetar med vår gemensamma ledningsrättsansökan med Eon och Affärsverken. Förättningsmöte hölls den 4 mars 2020 med berörda markägare. Justeringar av ledningssträckningen efter synpunkter från mötet pågår.

Här finns presentationen från möten samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp. 
Aspö_VA-utbyggnad 20200304.pdf
VA-sanering 20190527.pdf

Kontakt
Peter Håkansson, Rörnätschef
Telefon 0455-30 32 98

Tving-Jämsunda

Projektering av kommunalt vatten och avlopp från Berg i södra Tving till kommungränsen mot Ronneby kommun vid Jämsunda är klar. Lantmäteriet har beslutat om ledningsrätt för vatten och avlopp samt fiber efter förättningsmötet som hölls den 10 mars i Tvings Folkets hus med berörda markägare. Framtagning av förfrågningsunderlag för entrepenaden pågår.

Här finns presentationen från möten samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp. 
Tving-Jämsunda VA-utbyggnad 20200310.pdf
VA-sanering 20190527.pdf 

Kontakt
Peter Håkansson, Rörnätschef
Telefon 0455-30 32 98