Rödeby

Ett underhållsarbete med renspolning av vattenledningsnätet görs i Rödeby och Inglatorp mellan den 26 augusti och 10 oktober. Svapipe AB utför arbetet på uppdrag av Karlskrona kommun.
Läs mer på karlskrona.se/spolning

Aspö

Projektering av kommunalt vatten och avlopp för hela sträckan är nu klar. Sträckningen är från Ellenabben via Kroken upp till Ryd, Djupvik. Lantmäteriet arbetar med vår ledningsrättsansökan. Eon och Affärsverken har också sökt ledningsrätt för sina ledningar som ska samförläggas. Lantmäteriet kommer att kalla berörda markägare till möte under hösten 2019.

Dokument

Här finns presentationen från mötena samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp. 

Aspö_VA-utbyggnad.pdf

VA-sanering 20190527.pdf


Holmsjö

I Holmsjö fortsätter arbetet med byte av dricksvattenserviser under hösten. Arbetet utförs av Asfaltbolaget.

Kontakt
Darko Divis, VA-ingenjör            
Telefon: 0455 - 30 33 69

Nättraby

Under sommaren och hösten 2019 pågår ett arbete med att gräva ner nya dagvattenledningar och byta ut vatten- och spillvattenledningar i Roslundavägen.

Grävarbetet innebär att vägen spärras av i etapper, vilket kan medföra begränsad framkomlighet.

Kontakt
Per Persson, arbetsledare        
Telefon: 0455 - 30 32 15

Darko Divis, VA-ingenjör            
Telefon: 0455 - 30 33 69

Ekeberg

Under våren 2019 påbörjades ett arbete med att gräva ner nya dagvattenledningar och byta ut vatten- och spillvattenledningar. Arbetet beräknas pågå fram till årsskiftet 2019/2020. Vägar som påverkas är Grönsiskevägen, Trastvägen, Rödhakevägen och Bofinksvägen.

Arbetet innebär att vägen kommer att spärras av i etapper, vilket kan medföra begränsad framkomlighet.

Kontakt

Mats Bergkvist, arbetsledare
Telefon: 0455 - 30 32 14 

Darko Divis, VA-ingenjör
E-post: darko.divis@karlskrona.se
Telefon: 0455 - 30 33 69

Strömsberg till Spjutsbygd via Stengöl

Utbyggnad vatten och spillvatten mellan Strömsberg och Spjutsbygd via Stengöl är klar och berörda fastighetsägare kan ansluta sig.

Information om anslutning och anläggningsavgift_20190816.pdf