Underhållsarbeten

Underhållsarbeten är insatser som görs för att hålla ledningsnätet i ett bra skick.

Nättraby

Luftvattenspolning kommer att utföras i Nättraby med start vecka 13. Berörda fastighetsägare kommer att informeras.

Mer information om spolningar finns här.

Hasslö

Test av dagvatten- och spillvattenanslutningar med hjälp av rök kommer att utföras på Hasslö från vecka 15 till 19. 

Undersökningar och inventeringar sker med hjälp av ofarlig rök. Röken tränger sig upp genom till exempel stuprör och brunnar. Undersökningarna görs för att hitta eventuella brister och felaktigheter i avloppssystemet (spill- och dagvatten).

Personal kommer att finnas på plats vid undersökningarna och fastighetsägare som berörs får information om detta i brevlådan.

Utbyggnadsarbeten 

I takt med att samhällen växer behöver vattenledningsnäten byggas ut. I en del områden behöver även äldre vattenledningar bytas ut.

Aspö

Projektering av kommunalt vatten och avlopp för hela sträckan är klar. Sträckningen är från Ellenabben via Kroken upp till Ryd, Djupvik. Lantmäteriet arbetar med vår gemensamma ledningsrättsansökan med Eon och Affärsverken. Förättningsmöte hölls den 4 mars 2020 med berörda markägare. Justeringar av ledningssträckningen efter synpunkter från mötet pågår.

Här finns presentationen från möten samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp. 

Aspö_VA-utbyggnad 20200304.pdf
VA-sanering 20190527.pdf

Kontakt
Peter Håkansson, Rörnätschef
Telefon 0455-303298

Tving-Jämsunda

Projektering av kommunalt vatten och avlopp från Berg i södra Tving till kommungränsen mot Ronneby kommun vid Jämsunda är klar. Lantmäteriet arbetar med vår gemensamma ledningsrättsansökan med Affärsverken för fiber. Den 10 mars hölls förättningsmöte i Tvings Folkets hus med berörda markägare.

Här finns presentationen från möten samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp. 

Tving-Jämsunda VA-utbyggnad 20200310.pdf
VA-sanering 20190527.pdf 

Kontakt
Peter Håkansson, Rörnätschef
Telefon 0455-303298 

Möjlighet till intrångsersättning i samband med VA-utbyggnad.

Som fastighetsägare kan du ha rätt till intrångsersättning i samband med utbyggnaden av vatten och avlopp som Lantmäteriet beslutar om.

Du kan registrera dina kontakt- och kontouppgifter i en självservicetjänst för att få ersättning utbetald eller sända in en blankett.

Nättraby

Under våren 2020 kommer arbetet med nya dagvattenledningar och utbytet av vatten- och spillvattenledningar i Roslundavägen att slutföras.

Grävarbetet innebär att vägen spärras av i etapper, vilket kan medföra begränsad framkomlighet.

Kontakt
Per Persson, arbetsledare        
Telefon: 0455 - 30 32 15

Darko Divis, VA-ingenjör            
Telefon: 0455 - 30 33 69

Mariedal


Under våren 2020 kommer ett arbeta med att bygga ut dagvattenledningar och byta ut vatten och spillvattenledningar i Mariedal påbörjas. Vägar som påverkas är Lövsångarevägen, Lärkvägen och Blåmesvägen. Arbetet innebär att vägen kommer att spärras av i etapper, vilket kan medföra begränsad framkomlighet. Berörda fastighetsägare är informerade.

Kontakt
Mats Bergkvist, arbetsledare
Telefon: 0455 - 30 32 14 

Darko Divis, VA-ingenjör
E-post: darko.divis@karlskrona.se
Telefon: 0455 - 30 33 69

Stengöl

Utbyggnad av vatten och spillvatten till fastigheter i Stengöl pågår. Berörda fastighetsägare är informerade.