Viktigt att ansökan är komplett

Ta gärna hjälp från bygglovavdelningen om du känner dig osäker på vad som krävs för just din ansökan. Ett ärende måste vara komplett innan handläggningen kan börja.

Alla ritningar skall vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta och utförda på vitt papper. Om du inte ansöker digitalt ska ritningarna vara nedvikta till A4-format och bifogas i två exemplar till din ansökan.

Exempelritningar

Nybyggnad, exempelritning, pdf 282 kB

Tillbyggnad, exempelritning, pdf 435 kB

Nybyggnad av plank, exempelritning.pdf

Vad innebär bilagan?

 • Situationsplan

  Förslaget skall redovisas på en nybyggnadskarta, där man ser den närmaste omgivningen och var byggnaden skall placeras på tomten. Befintliga byggnader skall också vara inritade. Ange husets eller tillbyggnadens yttre mått samt avstånd till fastighetsgränser. Nybyggnadskarta finns att beställa hos Metria.

 • Planritningar

  Planritningen skall visa byggnadens alla våningsplan med rumsindelning samt visa var fast inredning såsom köksinredning, wc och dusch och är placerad. Ritningen ska vara måttsatt.

 • Fasadritningar

  Ritningarna skall visa husets yttre utformning från alla väderstreck. Här skall också redovisas hur marken ansluter till byggnaden när bygget är klart. Om det gäller en tillbyggnad skall det framgå tydligt vad som är nytt och vad som är befintligt.

 • Relationsritning

  Vid vissa ombyggnadsprojekt kan det befintliga husets utseende inte redovisas på samma ritning som det nya. Då krävs relationsritningar som visar enbart det befintliga utseendet. 

 • Sektioner

  Tvärsnitt genom huset.

 • Grannars synpunkter

  Om du tänker bygga på ett sätt som avviker från gällande detaljplan eller generella regler om din tomt ligger utanför detaljplan, ska dina grannar ges möjlighet att lämna synpunkter på detta.

  Det är alltid miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som har ansvaret för att berörda grannar underrättas och grannarna inte har någon vetorätt. Om du ändå själv vill prata med dina grannar är det viktigt att du underrättar dem om på vilket sätt byggnationerna strider mot bestämmelserna.

  Det är viktigt att grannarna fått ta del av de ritningar du lämnat med din ansökan och att detta är skriftligt dokumenterat.

 • Kontrollplan

  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad.

  Kontrollen kan göras på olika sätt. Antingen genom egenkontroll, genom förstärkt egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

  Kontrollplan avseende rivning.pdf

  Kontrollplan för mindre åtgärd.pdf

  Kontrollplan VA.pdf

  Kontrollplan 30m2.xlsx

 • Anmälan av kontrollansvarig

  För de allra flesta byggprojekt krävs att en kontrollansvarig utses, hon eller han ser till att arbetet följer samhällets krav vad gäller bland annat stabilitet och säkerhet. Det är även den ansvariges uppgift att kontrollera att byggnationen följer det givna bygglovet. Kontrollansvarig ska vara certifierad.

  Anmälan om kontrollansvarig, pdf, 447 kB