Organisation 

Vi lägger stor vikt vid att skapa och upprätthålla goda relationer i alla led för att lyckas med lärandet för våra elever. För all personal på skolan är det en naturlig och självklar inställning! 

Särskilt stöd och Elevhälsa 

Wämöskolans elevhälsateam arbetar hälsofrämjande och förebyggande, samt aktivt stödjande vid behov. Speciallärare/specialpedagog ger särskilt stöd till elever främst i klassrummet i mindre elevgrupper eller enskilt. Kurator och skolsköterska ger fortlöpande stöd till elever. Ny socialpedagog ingår i teamet och rektorer leder arbetet. 

Värdegrund 

Vår värdegrund utgår från läroplanen och genomsyrar allt vi gör i skolan.Trivsel och trygghet är grunden för all inlärning, eleverna görs delaktiga genom samtal och dialog på lektioner, i planeringar och genom utvärdering. 

Klassråd hålls varje måndag morgon där information ges av mentorerna och klassrådsrepresentanter tar upp frågor som de tar till elevrådet, där man gemensamt utbyter tankar, idéer och planerar förbättringar för vår skola som sedan genomförs i samarbete med skolledning och mentorer. 

Elevens utveckling 

Du som förälder bjuds in till ett ämnes/utvecklingssamtal varje termin där såväl elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven som sociala utveckling är i fokus. Varje år bjuds du som förälder in till föräldramöte. Vi lägger stor kraft på inskolningen av nya elever/föräldrar genom öppet hus, informationsträffar, hälsa på dag och uppstartsaktiviteter. 

Förälder 

Du kan förvänta dig av oss att vi alltid gör vårt yttersta för att ditt barn ska få en god utbildning på Wämöskolan. Vi strävar mot ett förtroendefullt samarbete oss emellan, och förväntar oss att föräldrar tar del av och följer skolans värdegrund och regler efter bästa förmåga. Ansvar, glädje, gemenskap, hänsyn och respekt är betydelsefulla värdeord för oss.