Odlingslotterna utgörs av före detta jordbruksmark och varje lott är cirka 100 kvadratmeter. 
En odlingslott kostar 345 kronor per år.

Karta över odlingslotterna på Carlandravägen, pdf, 780 KB

Kontakt 

Arrendera odlingslott
Björn Olausson, telefon 0455-278 97.

Karlskrona kommun
Patrik Svensson, telefon 0455-30 31 58.

 • Ordningsregler

  1. Bevattning från Lyckebyån får inte göras med motordriven pumpanordning.

  2. Endast komposterbart avfall får läggas i kompostfacken.

  3. Du som hyr en odlingslott ska själv transportera bort avfall som inte går att kompostera.

  4. På odlingslott får byggnad uppföras enligt följande:

  • Byggnad utföres i trä samt uppställes på plintgrund.
  • Totalhöjd högst 2,8 meter, golvyta max 5 kvadratmeter.
  • Färgsättning av byggnad skall ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Byggnaden får ej ha eldstad eller elinstallation .
  • Byggnad placeras minst en meter från odlingslottens gräns.

  5. Häck får planteras runt odlingslotten med en max höjd av en meter.

  6. Drivbänk samt redskapslåda får uppställas med en maxhöjd på en meter.

  7. Uppställning av bil, båt eller husvagn är inte tillåtet inom området.

  8. Du som hyr en odlingslott ska själv se till att odlingslotten och området omkring hålls i vårdat skick.

  9. Transporter till och från området får endast göras i samband med lastning och lossning.

  10. Efter hyrestidens utgång ska byggnad eller annan utrustning transporteras bort såvida inte överenskommelse skett med ny förhyrare om övertagande. Kvarlämnad byggnad eller utrustning transporteras bort på förra förhyrarens bekostnad.

  11. Hyra ska vara betald senast den 30 april innevarande år.

 • Redskapsbod, växthus och förvaringslåda

  Mindre redskapsbodar och växthus av skiftande standard finns uppförda på vissa lotter. Innehavaren äger rätt att genomföra ny-, till- eller ombyggnad enligt nedan:

  • Redskapsbod 5 kvadratmeter (2.0 x 2,5 meter), enligt ritning:

  ritning-redskapsbod.pdf

  • Förvaringslåda 2,5 kvadratmeter (1.0 x 2,5 meter), enligt ritning:

  ritning-forvaringslada.pdf 

  • Växthus 6,4 kvadratmeter (1,8 x 3,6 meter), enligt ritning:

  ritning-vaxthus.pdf

  Byggräns och bygglov?

  Byggnaden får inte uppföras närmare än en meter till odlingslottens gräns. Andra typer och utformningar av byggnaden kräver byggnadslov.

  Delar av området ligger inom område där naturvårdslagstiftningens strandskyddsbestämmelser råder. Kommunen har för närvarande inga vatten- och avloppsanläggningar inom området.