Rådgivande organ

 • Brottsförebyggande rådet

  Lokala Brottsförebyggande rådet (Brå) i Karlskrona vill minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Vi arbetar tillsammans för att utveckla och förbättra det brottsförebyggande arbetet.

  Läs mer om Brå i Karlskrona

 • Båtrådet

  Båtrådet är ett kommunalt samrådsorgan med syftet att få en bra samordning av kontakterna med alla föreningar som sysslar med båtlivsverksamhet i Karlskrona kommun. Båtrådet har ingen beslutanderätt.

  Båtsam

  I början av 1960-talet bildade båtklubbarna i kommunen en samorganisation, Båtsam, med syftet att ta till vara båtklubbarnas intressen beträffande fritidsbåtshamnar och uppläggningsplatser samt att genom att delta i Båtrådet vara kontaktorgan och remissinstans i kommunala båtlivsfrågor i övrigt.

  Så fungerar Båtrådet

  I Båtrådet ingår tre politiker från drift- och servicenämnden. Nämnden har ansvar för ett stort antal fritidsbåtsanläggningar och annan service till båtlivet. Dessutom ingår Båtsams styrelse och tjänstemän från drift- och serviceförvaltningens hamnavdelning. Även tjänstemän från andra förvaltningar kan komma att delta om det anses nödvändigt.

  Ledamöterna i Båtsams styrelse

  Vanligtvis har Båtrådet tre möten varje år. Under mötena ska övergripande frågor rörande fritidsbåtsverksamheten behandlas.

  Båtrådets politiska ledamöter 2018

  Birger Wernersson (S)
  Telefon: 0455-30 32 62
  E-post: birger.wernersson@karlskrona.se

  Johan Hjortsberg (M)
  E-post: johan.hjortsberg@karlskrona.se

  Pia Pålsson (S)           
  Telefon: 0455-30 35 04
  E-post: pia.palsson@karlskrona.se

  Övrig information

  Läs mer om Karlskrona kommuns fritidsbåtplatser

  Läs mer om Båtsams verksamhet

   

 • Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

  Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (tidigare Kommunala Handikapprådet) är ett råd för samråd och ömsesidig information på kommunnivå mellan kommunen (politiker från samtliga nämnder) och företrädare för handikappföreningar.

  2015-01-01 - 2018-12-31

  Ordinarie ledamöter

  • Billy Peltonen, funktionsstödsnämnden
  • Anders Ovander, funktionsstödsnämnden
  • Magnus Larsson, kommunstyrelsen
  • Birger Wernersson, arbetsmarknadsnämnden
  • Lotta Törnström, drift- och servicenämnden
  • Eva Runesson, kultur- och fritidsnämnden
  • Anna Strömqvist, kunskapsnämnden
  • Susanne Johansson, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
  • Walla Carlsson, socialnämnden
  • Ulf Härstedt, äldrenämnden
    

  Föreningar

  • Astma-Allergiföreningen
  • Blekinge Dövas Länsförening
  • Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
  • Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR), Karlskrona
  • Föreningen Karlskrona HjärtLung
  • Förbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Östra Blekinge
  • Förbundet för människor med läs- och skrivsvårigheter (FMLS), Östra Blekinge
  • Hörselskadades Riksförbund (HRF), Karlskrona
  • Karlskrona Epilepsiförening
  • Karlskrona Handikappidrottsförening
  • Neuroförbundet, Blekinge
  • Reumatikerförbundet, Karlskrona
  • Synskadades Förening Karlskrona
  • Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Blekinge
  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Karlskrona