De större vägarna i kommunen

Trafikverket sköter de större vägarna, det vill säga E22, riksvägar och länsvägar inom Karlskrona kommun.

Karlskrona tätort

Karlskrona kommun sköter huvuddelen av vägarna i Karlskrona tätort samt ett antal i Rödeby.

Landsorten och övriga tätorter

Övriga tätorter samt vägar på landsorten sköts av vägsamfälligheter. Kontakta din lokala samfällighet för mer information. Vägföreningar med egen hemsida:

Bidrag för enskild väg

Vägsamfälligheter kan få statliga driftbidrag för vägunderhåll. Utöver det statliga bidraget kan enskilda väghållare få bidrag för drift även från kommunen.

Sök kommunalt bidrag för underhåll av enskild utfartsväg, doc 72kB

Gångbanor och parkeringar

Varje fastighetsägare har ansvar för att gångbanan utanför den egna fastigheten är snöröjd och halkbekämpad. Parkeringar som hör till fastigheten ansvarar ägaren för.

Snöröjning och halkbekämpning

Snöröjning och halkbekämpning i Karlskrona kommun sköts av olika väghållare beroende på vilken väg eller gata det handlar om.

I vilken ordning snöröjs det?

De större vägarna, samt gång- och cykelvägar som leder in mot centrum, skolor och större arbetsplatser prioriteras först. Därefter snöröjs och halkbekämpas övriga vägar.

Karta över Karlskrona kommuns ansvarsområde för vinterväghållning, pdf 1,18 MB 

Karta över prioriterade områden, pdf 1,06 pdf 

Karta över områden som halkbekämpas med salt, pdf  1,33

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare har ansvar för att snöröja och sanda gångbanor, trottoarer och infarter till din fastighet. Snön ska läggas på den egna tomten och inte ute i gatan. Tänk på att du som fastighetsägare även har ansvar för istappar från hustak.

Skulle det komma så mycket snö att den som sköter vägen måste använda gångbanan som uppsamlingsplats för snön så har du som fastighetsägare inte längre ansvar för skottning och halkbekämpning.

Plogskador

Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjning. Så snart du upptäcker en skada på grund av snöröjning meddelar du den som ansvarar för vägen.

Gör en felanmälan för skador inom Karlskrona kommuns ansvarsområde