Styrande dokument

Styrdokumenten är olika typer av policys, program, planer, riktlinjer och regler. Styrdokumenten beskriver hur något ska tolkas eller genomföras. För att göra det lättare att hitta bland dem är de ordnade efter ämnesområden.

Se alla styrande dokument

Taxor och avgifter

Det finns också olika typer av taxor och avgifter, bland annat för bygglov, parkering, vatten och avlopp samt avgifter vid uthyrning av kommunala lokaler.

Ersättningar och bidrag

Andra dokument tar upp kommunala ersättningar och bidrag för till exempel föreningar och organisationer, förtroendevalda och verksamhet inom den sociala sektorn.

Allmänna föreskrifter

För att komplettera en del nationella lagar finns det allmänna föreskrifter som bara gäller i Karlskrona. Här finns bland annat ordningsföreskrifter, regler om torghandel och avfallshantering.

Reglementen

De kommunala nämnderna har reglementen som beskriver vilka frågor de olika nämnderna ansvarar för. Det finns även en arbetsordning för kommunfullmäktige, ett reglemente för revisionen och ett arkivreglemente.

Delegationsordningar

Nämnderna har möjlighet att överlämna vissa frågor för beslut till en tjänsteman, förtroendevald eller grupp av förtroendevalda. Det regleras genom delegationsordningar.

Ägardirektiv och bolagsordningar

En del av den kommunala verksamheten har organiserats i kommunala bolag. För dem finns ägardirektiv och bolagsordningar.