A

Altan

Bygglov krävs inte för en låg altan utan tak. Däremot krävs bygglov inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse om den är hög och påverkar utseendet på huset eller om den byggs så att det blir ett användbart utrymme under. Bygglov krävs även om altanen glasas in.

Attefallsregler

Läs om attefallsåtgärder

Avlopp (vatten och avlopp)

Du behöver anmäla om du ska ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Vid en anmälan ska en enkel kontrollplan bifogas.

Du får inte påbörja installationen innan du fått ett startbesked. Slutbesked får du efter att ha skickat in verifierad kontrollplan efter utförd installation. Du får då börja använda anläggningen. Anmälan kostar cirka 1 500 kronor. Anmälan om installation av vatten- och avlopp anmäler du som en övrig åtgärd.

Läs mer och anmäl under Kommunal VA-anslutning.

Du behöver även tillstånd för att installera eller ändra en egen avloppsanläggning.

Läs mer om enskilt avlopp.

B

Balkong

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs i regel bygglov för tillbyggnad av balkong. Även inglasning av balkong kräver bygglov.

För en- och tvåbostadshus i områden med detaljplan finns det dock undantag från krav på bygglov om det handlar om en mindre tillbyggnad i form av en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel. I ett sådant fall får tillbyggnaden inte uppföras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs ger sitt medgivande. Inom områden som omfattas av kulturhistoriska värden kan bygglov krävas för tillbyggnad av balkong trots undantagen.

Bruttoarea (BTA)

Bruttoarea är den sammanlagda mätbara ytan av alla våningsplan och begränsas av byggnadens utsida. I bruttoarean inräknas bland annat mellanvåning (entresol) och öppningar för exempelvis trappa och hiss. Andra öppningar i bjälklaget än hål för trappa och liknande samt öppenarea (exempelvis carport) ingår inte i bruttoarea. På vind inräknas endast den yta som är mätbar. Vid snedtak är ytan som räknas 0,6 meter utanför den linje där rumshöjden är 1,9 meter mätbar och räknas därmed in i bruttoarean.

Brygga

Enligt praxis bedöms en brygga med mer än tio båtplatser vara en småbåtshamn och därmed bygglovspliktig. Brygga inom strandskyddat område kräver en strandskyddsdispens. Bryggor kräver i regel även en anmälan hos länsstyrelsen för vattenverksamhet.

Byggnadsarea (BYA)

Byggnadsarea är den yta som en byggnad upptar på marken. En byggnads övervåning räknas därmed inte som byggnadsarea. Det är oftast byggnadsarea som används som bestämmelse för en- och tvåbostadshus i detaljplaner. Öppenarea (till exempel carport) och balkonger och liknande med undersida lägre än 3 meter över mark, ingår vid beräkning av byggnadsarea.

Balkonger på en höjd av 3-5 meter över mark inräknas om framkanten ligger mer än 1,5 meter utanför fasadliv. Mindre skärmtak vid entré eller balkonger på en höjd mer än 5 meter över mark ingår inte i beräkning av byggnadsarea.

Bygga till (tillbyggnad)

Att göra en tillbyggnad kräver i regel bygglov inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Om tillbyggnaden omfattar högst 15 kvadratmeter bruttoarea och ryms inom övriga regler för attefallsåtgärd, krävs inget bygglov.

Istället krävs en anmälan om attefall. 

Mindre tillbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse är ofta undantagna från lovplikten, under förutsättning att tillbyggnaden omfattar högst 50 procent av bostadens ursprungliga yta och inte dominerar över huset. Åtgärden kan dock vara anmälningspliktig om den bärande konstruktionen berörs.

C

Carport

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs i regel bygglov. Om carporten är fristående och omfattar högst 25 kvadratmeter byggnadsarea (utvändiga mått) kan du istället göra en anmälan om Attefall.

Anmälan om attefallsåtgärder.

För uppställning av bil framför carporten rekommenderas ett avstånd på minst 6 meter mellan garage och fastighetsgräns mot väg. För information om vad som gäller utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, se information under rubriken Komplementbyggnader.

Container

Kräver oftast bygglov om den är uppställd under en längre period.

F

Friggebod

En friggebod är bygglovsbefriad under förutsättning att den omfattar högst 15 kvadratmeter. Flera byggnader är tillåtna, under förutsättning att den sammanlagda byggnadsarean inte överstiger 15 kvadratmeter.

För att vara bygglovsbefriad krävs även att höjden från mark till taknock är högst 3 meter och att den placeras 4,5 meter från fastighetsgräns.

Byggnaden får placeras närmare fastighetsgräns om de grannar som berörs medger det, dock aldrig närmare allmän plats (exempelvis gata) än 4,5 meter.

Fönster

För flerbostadshus krävs i regel bygglov vid fönsterbyte, men för en- och tvåbostadshus kan fönster oftast bytas utan bygglov. Även byte från fönster till altandörr kan på en- och tvåbostadshus oftast göras utan bygglov.

Om förändringen är en väsentlig fasadförändring krävs bygglov. För byte av fönster i en byggnad som är kulturhistoriskt värdefull krävs dock alltid bygglov. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader krävs bygglov även om de nya fönstren har samma indelning som de gamla fönstren.

Förråd

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs i regel bygglov. Om förrådet omfattar högst 15 m2 byggnadsarea (utvändiga mått) kan det i vissa fall uppföras som en friggebod (se vilka regler som gäller under rubriken Friggebod).

Om förrådet omfattar högst 25 kvadratmeter byggnadsarea kan du istället göra en anmälan om Attefall (se vilka regler som gäller under rubriken Attefallsregler).

För information om vad som gäller utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, se information under rubriken Komplementbyggnader.

G

Garage

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs i regel bygglov. Om garaget omfattar högst 25 kvadratmeter byggnadsarea (utvändiga mått) kan du istället göra en anmälan om Attefall (se vilka regler som gäller under rubriken Attefallsregler).

För uppställning av bil framför garaget rekommenderas ett avstånd på minst 6 meter mellan garage och fastighetsgräns mot väg.

För information om vad som gäller utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, se information under rubriken Komplementbyggnader.

Gäststuga

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs i regel bygglov. Om gäststugan omfattar högst 15 kvadratmeter byggnadsarea (utvändiga mått) kan det i vissa fall uppföras som en friggebod (se vilka regler som gäller under rubriken Friggebod).

Om gäststugan omfattar högst 25 kvadratmeter byggnadsarea kan du istället göra en anmälan om Attefall (se vilka regler som gäller under rubriken Attefallsregler).

För information om vad som gäller utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, se information under rubriken Komplementbyggnader.

H

Hiss

Vid installation av hiss eller väsentlig ändring av hiss behöver du göra en bygganmälan.

Anmälan

Husvagn, husbil och båt

Det krävs inte bygglov för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Är placeringen närmare fastighetsgräns än 4,5 meter krävs grannens medgivande. Tänk dock på att uppställning av husvagn, husbil och båt inte alltid är tillåtet i områden som är historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla.

Häck

Häck är inte bygglovspliktigt, dock finns specifika mått att förhålla sig till vid exempelvis vägkorsningar.

Policys och riktlinjer

K

Kamin

Du behöver anmäla om du ska installera en eldstad/rökkanal, eller göra större ändringar som till exempel:

  • Sätta in en kassett eller motsvarande i tidigare öppen spis.
  • Installera en brännare eller anordning för bränsletillförsel, till exempel om du bytt bränsle från olja till pellets.

För mer information om vilka handlingar som krävs se anmälan om eldstad och rökkanal.

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- eller tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats. 

Kontrollplan

För att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden antas uppfylla kraven ska byggherren lämna in förslag till kontrollplan. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs.

Exempel på kontrollplan

Komplementbyggnad

En komplementbyggnad kan till exempel vara en gäststuga, garage, carport eller förråd som uppförs fristående och i omedelbar närhet av huvudbyggnaden. Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs i regel bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad. En komplementbyggnad kan i vissa fall uppföras som en friggebod eller som ett så kallat Attefallshus.

Se vilka regler som gäller under rubrikerna Friggebod och Attefallsregler

Utanför område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse får en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus uppföras utan att det kräver vare sig bygglov eller anmälan. Detta gäller under förutsättning att byggnaden placeras i omedelbar närhet av bostadshuset och inte dominerar över bostadshuset. Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det.

Källare

För att inreda ny bostad i en källare till ett flerbostadshus krävs bygglov. Det du bör tänka på är att den nya lägenheten ska klara kraven för bostad enligt Boverkets byggregler. Vanliga saker som kan vara svårare att lösa i källarlägenheter är krav på utrymning, direkta ljusinsläpp, tillgänglighet samt buller.

L

Lekstuga

Bygglov krävs oftast inte för att bygga en lekstuga. Bygglov kan dock krävas om konstruktionen och placeringen är varaktig och om konstruktionen är konstruerad så att människor varaktigt kan uppehålla sig i den.

M

Marknivå, förändring

Ett marklov krävs om du ändrar din marknivå med mer än 50 centimeter och bor inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område krävs inget marklov vid markförändring, dock kan det kräva tillstånd från Länsstyrelsen om du gör ingrepp i natur- eller kulturmiljö.

Mur

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs bygglov för uppsättande av murar och stödmurar som är högre än 50 centimeter mätt från marken. Det rekommenderas alltid skriftligt medgivande från grannar om muren uppförs vid fastighetsgränsen.

För mer information se policy för staket, murar och plank.

Måla om huset

I vissa fall krävs det bygglov för att byta färg på en byggnad. För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom detaljplan krävs det inte bygglov för att måla om en byggnad, förutsatt att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Undantaget från kravet på bygglovet gäller inte om området eller byggnaden omfattas av kulturhistoriska värden. Om du är osäker på vad som gäller för just din åtgärd och fastighet bör du ta kontakt med Bygglovavdelningen.

P

Parkering

Bygglov krävs för en parkeringsplats som anordnas utomhus. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Det krävs dock inte bygglov för:

  • en parkeringsplats om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov
  • om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) 
  • på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg

Tänk dock på att ett marklov krävs om du behöver förändra din marknivå med mer än 50 cm och du bor inom detaljplanelagt område.

Pergola

Spaljé och pergola är glesa konstruktioner och kräver i regel inget bygglov eller anmälan. Om pergolan förses med tätt tak eller väggarna med mindre genomsläpplighet än 50 procent kan bygglov eller anmälan krävas. Se rubriken plank eller bygga till.

Pool

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Poolen kan dock, beroende på hur den ser ut och konstrueras, bedömas vara någonting annat som kräver bygglov, till exempel ett plank eller en mur. Även om en pool i de flesta fall inte kräver bygglov kan andra åtgärder som har med poolen att göra kräva bygglov som till exempel pooltak och altan.

Plank

Ett plank är en tät avskärmning som har mindre genomsläpplighet än 50 procent (det betyder att om en bräda är 5 centimeter måste mellanrummet mellan brädorna också vara 5 cm).

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs bygglov om plankets höjd överstiger 1,1 meter mätt från marken. Det är dock möjligt att utan bygglov bygga ett plank för att anordna en skyddad uteplats. Planket ska då byggas inom 3,6 meter från bostadshuset och får inte vara högre än 1,8 meter. Om ett bygglovbefriat plank uppförs närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar.

Utanför område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse får ett plank byggas utan bygglov om planket uppförs i omedelbar närhet av bostadshuset. Om planket uppförs närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns krävs medgivande från berörda grannar.

För mer information se vår policy för staket, murar och plank.

Planlösning, ändring

Anmälan krävs om ändringar utförs som innebär att byggnadens planlösning avsevärt påverkas, exempel om byggnadens vind inreds för bostadsändamål.

R

Rivning

Rivningslov krävs för att riva byggnader, del av byggnader och anläggningar inom område med detaljplan. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas också som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Då behöver du både rivningslov och bygglov. Om byggnaden du ska riva ligger utanför detaljplanelagt område krävs inget rivningslov, men det kan kräva en anmälan om rivning.

Rivningslov krävs normalt inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebod. Tänk på att även om det inte krävs rivningslov eller anmälan enligt Plan- och bygglagen kan det krävas anmälan eller tillstånd enligt annan lagstiftning som till exempel Miljöbalken eller Kulturminneslagen.

S

Skylt

Skylt definieras som en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande. Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Det finns dock vissa undantag från lovplikten bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte.

Läs mer på Boverkets webbplats

Skärmtak

För en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré.

Om den sammanlagda arean för samtliga skärmtak överstiger 15 kvadratmeter, krävs bygglov. Om skärmtaket ska uppföras på annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus som till exempel ett flerbostadshus krävs bygglov.

Solfångare/ solcellspaneler

1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i plan- och bygglagen, PBL. Lagändringen innebär att solfångare eller solcellspaneler som monteras på en byggnad i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Staket

Du behöver inte ansöka om bygglov för staket förutsatt att staketet har en genomsläpplighet på minst 50 procent. Det betyder att om en bräda är 5 centimeter måste mellanrummet mellan brädorna vara minst 5 centimeter. Skriftligt medgivande från granne rekommenderas alltid om staketet uppförs vid fastighetsgränsen.

För mer information se vår policy för staket, murar och plank

T

Takkupa

Det krävs i de flesta fall bygglov för takkupor. På ett en- eller tvåbostadshus får man under vissa förutsättningar uppföra högst två takkupor utan krav på bygglov, åtgärden är dock anmälningspliktig. Dessa takkupor får uppta högst halva takfallet och de får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Anmälningsplikten gäller inom detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse, dock inte utanför sammanhållen bebyggelse.

U

Uterum

Att bygga ett nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak kräver bygglov. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till huset, och som en nybyggnad om det görs fristående.

Om uterummet är byggs i anslutning till huset och är högst 15 kvadratmeter alternativt om byggnaden uppförs fristående och är högst 25 kvadratmeter, kan åtgärden vara sådan att den uppfyller kraven för att vara bygglovsbefriad och endast anmälningspliktg. Se rubriken attefall.

Ett uterum kan även vara både bygglov- och anmälningspliktig om din fastighet är belägen utanför sammanhållen bebyggelse. Se utanför sammanhållen bebyggelse.

V

Vatten (vatten och avlopp)

Du behöver anmäla om du ska ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Vid en anmälan ska en enkel kontrollplan bifogas.

Du får inte påbörja installationen innan du fått ett startbesked. Slutbesked får du efter att ha skickat in verifierad kontrollplan efter utförd installation. Du får då börja använda anläggningen. Anmälan kostar cirka 1 500 kronor. Anmälan om installation av vatten- och avlopp anmäler du som en övrig åtgärd.

Läs mer och anmäl under Kommunal VA-anslutning.

Du behöver även tillstånd för att installera eller ändra en egen avloppsanläggning.

Läs mer om enskilt avlopp.

Vind

I ett flerbostadshus krävs bygglov vid inredning av vind till bostäder. Detaljplanen kan ha bestämmelser som begränsar möjligheterna att inreda vinden. Bostäder som inreds på vindar ska ha alla de bostadsfunktioner som krävs och vara tillgängliga och uppfylla de krav som ställs i Boverkets byggregler (BBR). 

Små bostäder om högst 35 kvadratmeter får byggas utan krav på tillgänglighet, när man inreder vinden i en befintlig byggnad. Det finns inget krav på att bostaden ska vara tillgänglig inom den egna lägenheten och inte heller något krav på att hissen går ända upp till vinden med de små lägenheterna. 

Karlskrona kommun har tagit fram policy för inredande av vind. Policyn innebär att avsteg från tillgängligheten vad gäller hisskrav kan godtas, under förutsättning att ytterligare ett våningsplan görs tillgängligt. Tillgängligheten i lägenheterna ska dock uppfylla kraven på tillgänglighet.

Policy och riktlinjer

Växthus

Se komplementbyggnad