Stöd i hemmet

Du kan söka olika typer av insatser och stöd för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Läs mer om stöd i hemmet

Boende

Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt att bo i egen bostad? Du kan få hjälp att anpassa bostaden eller hjälp att hitta en ny typ av boende som passar dina behov. 

Läs mer om boenden för dig som har en funktionsnedsättning

Daglig verksamhet

På dagliga verksamheter får du en stimulerande sysselsättning utifrån dina intressen och behov. Tillsammans med kunnig personal får du möjlighet att utvecklas i en trivsam och trygg miljö

Läs mer om daglig verksamhet

Stöd till barn och unga

Stöd och aktiviteter riktade till barn och unga med funktionsnedsättning.

Anhörigstöd

Du som hjälper eller vårdar en närstående som har en funktionsnedsättning kan få råd, information och stöd på olika sätt.

Läs mer om anhörigstöd

Vad kostar det?

Omvårdnadsavgiften beror på ditt hjälpbehov och beräknas utifrån din inkomst.

Avgifter för olika stödinsatser

Brukarundersökning inom funktionshinderområdet

Det görs årliga undersökningar för att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, för att sedan tillsammans med brukarna kunna utveckla och förbättra verksamheterna.

Här kan du se resultatet av brukarundersökningen 2019.

Brukarundersökning inom funktionshinderområdet genomförs inte 2020.