1. Du tar kontakt

Ta kontakt med en biståndshandläggare via växeln på telefon 0455-30 30 00. Handläggaren ger dig information och vägledning om ansökan och de olika stödinsatser som finns.

Läs om olika typer av stöd att söka:

Äldreomsorg och senior

Funktionsnedsättning

2. Ansökan

Du avgör om du vill ansöka om stöd. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt av dig själv eller en god man.

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om stöd och service enligt LSS

3. Utredning och bedömning

Handläggaren gör en utredning om stödbehovet. Då krävs även annan information, som till exempel intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller annan personal som tidigare gjort en utredning. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Prövningen sker alltid utifrån individuella behov.

4. Beslut

Handläggaren fattar ett beslut om vilken insats du har rätt till och omfattningen av insatsen. Du får ett meddelande om beslutet.

Avslag

Om du inte har rätt till den sökta insatsen får du ett skriftligt beslut om avslag. Du kan också få avslag på en del av ansökan, det vill säga att du inte beviljas stöd i den omfattning som du begärt. Skäl för avslag kan vara att insatsen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller stödinsatser som är mer omfattande än vad du har rätt till.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det. När du får beslutet finns det information om hur du gör för att överklaga. Du kan få hjälp med att överklaga av biståndshandläggaren.