Trygghet och trivsel är grunden till att lärande kan ske. På Hästöskolan finns traditioner och strukturer, under året och i vardagen, för hur vi arbetar med att skapa trygghet och trivsel på skolan. Alla klasser har särskilt avsatt tid i schemat varje vecka för planerat värdegrundsarbete. 

En del i värdegrundsarbetet är att vi arbetar med ett förhållningssätt och en arbetsmetod som heter Ledaren i mig - LIM. LIM tränar personal och elever i personligt ledarskap. Det handlar om att kunna sätta mål, ta ansvar, planera sin tid, prioritera det som är viktigast, arbeta i team, tänka kreativt, hantera konflikter, respektera olikheter, förändra vision till verklighet och hitta balansen i livet. Processen syftar till att ge varje elev verktyg att leda sig själva och ge varje individ möjlighet att blomstra. Metoden har Sju Goda Vanor som vi fokuserar kring.