Profil

Vi är en hälsofrämjande förskola och arbetar efter lokala hälsoutvecklingsmål för förskolorna och skolorna i Lyckeby.

Vi har utevistelse varje dag och avslappning i olika former, till exempel läsvila och massage. Hos oss är det daglig rörelse i form av lek och vi delar in barnen i smågrupper för lägre ljudnivå och minskad stress.

Vi pedagoger bemöter barnen med glädje och är goda förebilder genom att använda ett vårdat språk. Regelbundet ändrar vi miljön ute och inne så att barnen kan utveckla sin motorik och att de blir stimulerade till nya utmaningar.

4 Ess

I vår verksamhet utvecklar vi kommunikativa, självständiga barn och ungdomar som i samspel med andra utforskar världen. Vi utgår från Lyckeby samverkansområdes gemensamma profil, 4 Ess som står för:

  • Språk
  • Science (naturvetenskap och teknik)
  • Samspel
  • Självständighet

Med 4 Ess skapar vi en gemensam inriktning för våra barns lärande. I enlighet med våra styrdokument har vi valt att fokusera på språk, självständighet, samspel och science. Detta stämmer också överens med EU:s nyckelkompetenser som beskriver vad som är betydelsefullt för våra barn i ett globalt samhälle.

Vårt arbetssätt

Vår förskola är inspirerad av Reggio Emilias filosofi och arbetssätt. Vi har ett reflekterande arbetssätt som utgår från:

  • Barnen som hjälper varandra i sitt kunskapssökande.
  • Miljön som är föränderlig och stimulerande.
  • Pedagogen som är medforskande och stödjer barnen i deras utveckling och läroprocesser.

Vi arbetar i små grupper för att barnen ska känna sig trygga och komma till tals. På så sätt skapar vi glädje och gemenskap i grupperna.

För att stimulera barnens lärande, utveckling och fantas ändrar vi regelbundet lekmöjligheterna i lokalerna utefter barnens intresse och önskemål.

Barnen ges möjlighet att uttrycka sig med hjälp av skapande verksamhet och med sång, musik, drama och dans. Vi arbetar dagligen med språklig och matematisk medvetenhet.

Kontakt

Förskolechef Bullerbyns förskola

Mona Nilsson

Östra Torpvägen 1B

371 60 Lyckeby

Kontakt till förskolans avdelningar

Norrgården: 0455-30 35 59

Sörgården: 0455-30 38 15