Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att skapa en skola fri från diskriminering och trakasserier. Vår skolmiljö ska präglas av en trygg och trivsam miljö där alla känner sig respekterade. 

I vår trivselenkät som vi gör med våra elever varje år så upplever eleverna hög trivsel och ett stort engagemang från personalen. Man känner sig trygg på skolan och vi har få kränkningsanmälningar. Personalen uttrycker också en hög trivsel i medarbetarenkäterna. Vi vet att trivsel och goda studieresultat går hand i hand. Läsåret 19/20 var måluppfyllelsen hög, 92 % av våra studerande uppnådde gymnasieexamen.

Vi har två elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska, rektor, biträdande rektor, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. De finns till för att både arbeta förebyggande men också stödja med åtgärder om det behövs för att klara studierna. Som elev kan du alltid känna dig trygg med att vända dig till personalen på skolan så gör vi tillsammans allt vi kan för att din gymnasietid ska bli stimulerande och ett positivt minne för livet.