Varje barn har en egen pärm som följer barnet under sin tid hos oss. Detta material stärker barnets självkänsla och ger oss pedagoger ett underlag att reflektera över barnets utveckling och lärande och något vi tillsammans med er tittar på vid utvecklingssamtal. Förskolan arbetar utifrån gemensamt tema i olika projekt utifrån barnens intressen och förutsättningar. Förskolans läroplan Lpfö18 genomsyrar hela vår verksamhet.

Barnen hos oss kan förvänta sig att vi:

  • Strävar efter att alla barn trivs, har roligt och känner sig trygga med all personal.
  • Erbjuder en bra planerad verksamhet som bidrar till deras utveckling.
  • Lyssnar på deras frågor och funderingar.
  • Vill få alla barn att känna – jag kan, jag vill, jag duger precis som jag är.
  • Tillåter alla deras känslouttryck och respekterar dessa.
  • Ger dem möjlighet till inflytande över sin dag samt får möjlighet att praktisera demokratins funktion.