I plan- och bygglagen (PBL) ställs också krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

I PBL ställs även krav på att byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

Hur ett tillsynsärende inleds

Ett tillsynsärende om olovligt byggande eller ovårdad tomt kan inledas genom att det kommer in en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om att det skett en överträdelse. Ett tillsynsärende kan också inledas genom att nämnden själv upptäcker en överträdelse, antingen vid en egeninitierad tillsynsinsats eller i samband med annat arbete. 

Kan anmälare vara anonym

Det finns inte någon skyldighet för den som gör en anmälan att uppge sitt namn. Att nämnden inte har anmälarens namn kan dock medföra att det blir svårare att utreda om det finns skäl för ett ingripande, eftersom det inte möjligt att kontakta eller ställa frågor till anmälaren.

Handläggning

Nämnden ska enligt PBL ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller i strid mot beslut eller om en tomt eller byggnadsverk är i ovårdat skick. Byggsanktionsavgift kan tas ut i de fall en åtgärd har påbörjats utan startbesked. Övriga ingripanden som kan bli aktuella är lovföreläggande och rättelseföreläggande med eller utan verkställighetsmedel. Om byggnadsnämnden bedömer att kraven på vård och skötsel av tomt eller byggnadsverk inte uppfylls kan nämnden ingripa med åtgärdsföreläggande, vilket kan vara förenat med vite. Nämnden kan även besluta om ett rivningsföreläggande.

Läs mer på Boverkets webbplats