På villagator gäller i huvudsak 30 km/h och sträckor med 30 km/h vid skolor behålls och ska gälla klockan 07-17 på samtliga ställen året runt. På stadsgator och gator som saknar cykelbanor och som har korsande gång- och cykeltrafik blir den nya hastigheten 40 km/h. Hastigheten på vissa huvudgator i orter ändras till 60 km/h där det finns få oskyddade trafikanter.

Hastighetsplanen för Karlskrona omfattar kommunens huvudgatunät, gator med kollektivtrafik och centrumområden. Syftet med de nya hastighetsgränserna är att få en säkrare trafikmiljö med enhetligt anpassade hastigheter. Utifrån olika kriterier har det gjorts analyser för att få "rätt hastighet" på respektive gata.

Hastighetsplanens genomförande


Område 1 (Trossö med mera till brohålan Sunnakanal) april-juni 2018
Område 2 (Lyckeby, Verkö) september-november 2018
Område 3 (Torskors, Spandelstorp, Hässlegården) april-juni 2019
Område 4 (Nättraby) september-november 2019
Område 5 (Rödeby) april-juni 2020
Område 6 (Jämjö) september-november 2020

Kommunfullmäktige antog alternativ 1 i WSPs rapport "Hastighetsplan för Karlskrona kommun" på sammanträdet den 30 mars 2017.