Överklagande i form av laglighetsprövning ska skickas till Förvaltningsrätten i Växjö. Det ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Läs mer på webbplatsen för Förvaltningsrätten i Växjö

Att överklaga speciallagstiftning

Beslut som kan överklagas enligt speciallagstiftning, så som socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, skollagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska istället överklagas som så kallat förvaltningsbesvär och inte som laglighetsprövning. Om beslutet kan överklagas som förvaltningsbesvär har du i samband med att du tog emot beslutet fått en beskrivning av hur du går till väga för att överklaga det beslutet.