Personalen känner ett gemensamt ansvar för alla elever oavsett vilken klass eleven går i. Vi har en väl fungerande fadderverksamhet och temadagar då hela skolan arbetar tillsammans. 

Vi har ett väl utvecklat elevhälsoarbete på skolan. Elevhälsoteamet träffas varje vecka och har kontinuerliga träffar med pedagogerna. Elevhälsoarbete börjar i klassrummet. 

Vid två tillfällen per termin träffas representanter från skolan och vårdnadshavarna i ett föräldraråd. Pedagoger och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevens utveckling och lärande. Tillsammans skapar vi trygghet och trivsel!