En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som medlem ska få vara med att påverka och bestämma hur föreningen ska fungera och där varje röst är lika värd. I en ideell förening jobbar du på din egen fritid, utan någon lön. 

En förening ska ha en styrelse. Styrelsen är de personer som har ansvar för föreningen och ser till att verksamheten fungerar. Minst tre personer ska vara med i styrelsen. Det ska vara en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Läs mer om att bilda en ideell förening på skatteverket.se

 

Viktiga begrepp om föreningar

 • Ordförande

  Ordförande leder styrelsens möte och har tillsammans med kassören ansvar för föreningens pengar. Ordföranden väljs för en bestämd tid.

 • Sekreterare

  Sekreteraren skriver ner vad föreningen säger på sina möten. Sekreteraren skriver också ner information till föreningens medlemmar och sparar allt detta på ett säkert ställe.

 • Kassör

  Kassören har ansvar för föreningens pengar och register över medlemmar.

 • Stadgar

  Föreningen ska ha särskilda bestämmelser som ska vara skrivna och lätta att få tag på. Dessa bestämmelser kallas för stadgar. I stadgarna står det bland annat vad föreningen heter och vad ni ska göra i föreningen. 

  Information om stadgar på skatteverket.se

  Mall för stadgar på svenskidrott.se

 • Styrelse

  Om din förening har stadgar och en styrelse är föreningen en juridisk person. Detta betyder bland annat att föreningen äger sina tillgångar, att föreningen har ansvar för sina skulder och att den har andra skyldigheter. Att vara en juridisk person innebär att din förening kan åtalas inför domstolar och myndigheter. 

  Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsmötet. Blir du vald till att vara med i styrelsen innebär det att du måste ta ett ansvar. Du har genom att du blivit vald fått övriga medlemmars förtroende att sköta föreningen och du förväntas göra det enligt din förenings stadgar.

   Det är upp till varje medlem i styrelsen att göra sitt uppdrag korrekt, lojalt och noga. Om du som styrelsemedlem inte klarar av att sköta ditt uppdrag kan du bli personligt ansvarig för den skada som drabbar din förening.

 • Valberedning

  Valberedningen är en grupp förtroendevalda personer som samlar kandidater till de olika styrelseplatserna. Denna uppgift görs i god tid före årsmötet.

 • Revisor

  En revisor är en godkänd eller auktoriserad person som har till uppgift att granska en förenings räkenskaper, redovisning och förvaltning.

 • Firmatecknare

  Firmatecknare är den eller de personer som valts till att kunna teckna avtal i föreningens namn. Föreningens firma kan alltid tecknas av styrelsen. Styrelsen kan besluta att en eller flera personer ska kunna teckna firman som särskilda firmatecknare, om inte annat bestäms i stadgarna. En firmatecknare är en person som representerar föreningen och som får skriva under avtal.

 • Årsmöte

  Under årsmötet går man igenom förra verksamhetsårets resultat. För att göra det går man igenom styrelsens årsberättelse eller årsredovisning. Man väljer styrelse för kommande valperiod och bestämmer även om andra ärenden som ska vara med på årsmötet enligt stadgarna.