Skola F-6

Kättilsmåla skola är en F-6 skola som arbetar mycket med naturorienterade ämnen där vi gör naturstudier och följer årets växlingar. Vi tycker det är viktigt att vi rör på oss och går ofta på promenader i närmiljön. Vi arbetar med livskunskap och stimulerar våra sinnen med massage och drama vilket också skapar lugn och harmoni bland eleverna. Ibland arbetar vi åldersblandat i våra faddergrupper och med olika teman.

Fritidshemmet Äventyret

Kättilsmålas fritidshem Äventyret har verksamhet för barn som går på Kättilsmåla skola mellan klockan 06.00- 18.00. Vi vill erbjuda eleverna en rolig och stimulerande fritid.

Vi anser att den fria leken är viktig. I leken stärker vi jaget, tränar alla sinnen, motorik och fantasi. Fritids erbjuder kreativitet med olika pyssel, bygglekar och rollekar. Här kan barnen spela spel, lyssna på musik, läsa böcker i lugn miljö och vara med på pedagogiska aktiviteter.

All personal som arbetar på fritidshemmet är pedagogiskt utbildad och ser alltid till barnens bästa och är goda förebilder. Vi arbetar för att lära alla barn att bry sig om varandra, visa hänsyn och förståelse. Vi vill ge barnet trygghet, självförtroende och låta dem växa i ansvar med skiftande uppgifter. Strävan är att alla barn ska bli självständiga och stå för sin åsikt. Vi vill skapa ett intresse av att vara i naturen och ta hand om vår närmiljö.

Elevråd

På skolan finns ett elevråd med två elevrepresentanter från varje klass. På elevrådet pratar vi om olika saker som tagits upp i klasserna på klassråd. Vårt mål med elevrådet är att göra eleverna delaktiga i innehåll och planering.

Brukarråd

Brukarrådet består av en föräldrarepresentant från varje klass samt rektor och lärare. Brukarrådet samlas ett par gånger per termin och diskuterar olika frågor om den inre och yttre miljön på skolan. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen på mötena.

Kontakt

Kättilsmåla skola

Kättilsmålavägen

371 93 Karlskrona

Kontakt

Tf rektor Kättilsmåla skola

Helen Abbenäs