Tre utvecklingsområden inom Grön Flagg

I verktyget Grön flagg har vi upprättat en handlingsplan och valt temat "Livsstil & Hälsa" med tre utvecklingsområden som är kopplade till Förskolans Läroplan Lpfö98 rev 16. Vi arbetar med en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Inom området utomhuspedagogik vill vi utveckla vår utemiljö så att den kan användas som ett utomhuspedagogiskt redskap i vårt gemensamma projekt naturvetenskap. Inom området värdegrund vill vi utveckla och implementera våra värdegrundsord. Varje hemvist har ett utvalt värdegrundsord som det läggs extra fokus på, till exempel trygghet för 1-åringar, gemenskap för 3-åringar och ansvar för 5-åringar.

Åldersanpassad pedagogisk inne- och utemiljö

Vi har fem åldersuppdelade hemvister och en stor utegård. Den pedagogiska inne- och utemiljön är anpassad efter ålder för att stimulera och utmana barnen i deras lärande. Vi arbetar projektinriktat inom naturvetenskap. Varje hemvist har ett utvalt delprojekt som är valt utefter barnens undersökande i sin lek.

Thunells förskola och Tallbackens förskola fungerar som en enhet vilket innebär att våra verksamheter är uppbyggda på samma sätt. Pedagogerna har nära samarbete samt träffas varje månad i nätverk där vi reflekterar tillsammans samt utbyter kunskap och erfarenheter.

Kontakt biträdande förskolechef

Lena Fristedt

Parkvägen 6

370 30 Rödeby

Kontakt förskolechef

Ann-Charlotte Wernered

Parkvägen 6

370 30 Rödeby

Kontakt förskolans avdelningar

Storstugan - Täppan, Verandan och Stugan: 0455-303892
Lillstugan - Torpet och Ängen: 0455-303892