Värdegrund 

En trygg och stimulerande läromiljö är en förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla. För att skapa en skolmiljö som stimulerar elevernas kunskapsutveckling är det viktigt att vi bedriver ett konkret och positivt arbete med värdegrundsfrågorna där arbetet med skolans ordningsregler är en naturlig utgångspunkt. Ordningsreglerna ska ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer som rör miljön i skolan. De ska bidra till att skolan blir trygg och stimulerande – en plats dit elever och skolans personal känner lust att gå till. 

Elevens utveckling 

Du som vårdnadshavare bjuds in till ett utvecklingssamtal en gång per termin. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Målet med utvecklingssamtal är att ni föräldrar ska få insyn i vad era barn kan och vad de behöver träna mer på. I Lgr 11 kapitel 2.3 står det” skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” samt i kapitel 2.4 att läraren ska informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Genom att eleverna håller i sina egna samtal får de träna på att ta ansvar för samtalet. För att de ska kunna genomföra samtalet behöver de veta vad de kan, vad de behöver träna mer på och på vilket sätt de ska träna. Varje år bjuds du som vårdnadshavare in till ett informationsmöte innan läsåret startar.  

Varje år skickar vi ut en enkät med frågor att besvara om vår verksamhet. Vi ser gärna att ni svarar på enkäten då det är viktigt för oss att lyssna på er upplevelse av vår verksamhet så att vi kan utveckla verksamheten.