Projektets övergripande syfte är att skapa nya berättelser för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona och därmed skapa ett nytt intresse både lokalt och för besökare, men även för att skapa intresse för vårt nutida näringsliv som fortfarande har en stark koppling till Karlskronas maritima industrihistoria.

Syftet är också att stärka besöksnäringen i Blekinge i form av nya företag, fler besökare och att befintligt näringsliv utvecklas. Projektägaren vill skapa ett attraktivt besöksmål, ge ökade möjligheter till fritidsaktiviteter (dykning eller vandring) och skapa säkrare dykning på befintlig dykplats.

Projektet vill också medverka till att genomföra anpassad dykning för funktionsvarierade. Det som saknas är en produkt som tydligt redogör för vrakens betydelse och möjligheter kopplat till världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, men även övriga länet. Det saknas i dag en möjlighet att ta tillvara den maritima kulturhistorien som företagsmöjlighet.

Det som behöver utvecklas är olika produktpaket och förutsättningar för att genomföra dessa. Det innebär att man behöver ta fram berättelser och fakta- och fotounderlag för berättelserna, skapa möjligheter att förmedla dessa genom marknadsföringsmaterial och arbeta med förankring. Det saknas även en sammanhållande plattform för att knyta samman befintliga och kommande projekt inom samma område.

Världsarvets glömda vrak – en resurs för Karlskrona?

Ska världsarv skyddas och samtidigt tillgängliggöras för turism? Hur kan vi bevara, använda och utveckla kulturhistoriska platser och hur kan vi locka dit turism?

I världsarvet Karlskrona finns sextio avsiktligt sänkta vrak. Vraken ingår delvis i områden som berörs av samhällsutveckling, men också inom militära skyddsområden. Föredraget ger exempel på hur man kan åskådliggöra dem och använda berättelserna för att knyta ihop t.ex. Karlskronas grundande med en skeppsbyggnadsutveckling som under århundraden varit nydanande och som fortfarande pågår. En örlogshamn där historia är viktig i nyrekrytering och en örlogsstad som fortfar.