Projektets övergripande syfte är att skapa nya berättelser för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona och därmed skapa ett nytt intresse både lokalt och för besökare, men även att skapa intresse för vårt nutida näringsliv som fortfarande har en stark koppling till Karlskronas maritima industrihistoria.

Projektet ska också att stärka besöksnäringen i Blekinge i form av nya företag, fler besökare och att befintligt näringsliv utvecklas. Projektägaren vill skapa ett attraktivt besöksmål, ge ökade möjligheter till fritidsaktiviteter (dykning eller vandring) och skapa säkrare dykning på befintlig dykplats. Att medverka till att genomföra anpassad dykning för funktionsvarierade är också ett mål.

Det saknas idag en produkt som tydligt redogör för vrakens betydelse och möjligheter kopplat till världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, men även övriga länet. Projektet vill även visa på företagsmöjligheter som finns genom att ta tillvara den maritima kulturhistorien. 

Det som behöver utvecklas är olika produktpaket och förutsättningar för att genomföra dessa. Det innebär att berättelser och fakta- och fotounderlag för berättelserna ska tas fram. Samt att skapa möjligheter att förmedla detta genom marknadsföringsmaterial. Projektet vill också bidra till att det skapas en sammanhållande plattform för att knyta samman befintliga och kommande projekt inom samma område.

Projektet är finansierat av: Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge och Karlskrona kommun.

Världsarvets glömda vrak – en resurs för Karlskrona?

Ska världsarv skyddas och samtidigt tillgängliggöras för turism? Hur kan vi bevara, använda och utveckla kulturhistoriska platser och hur kan vi locka dit turism?

I världsarvet Karlskrona finns 60 avsiktligt sänkta vrak. Vraken ingår delvis i områden som berörs av samhällsutveckling, men också inom militära skyddsområden. Föredraget nedan ger exempel på hur man kan åskådliggöra dem och använda berättelserna för att knyta ihop exempelvis Karlskronas grundande med en skeppsbyggnadsutveckling som under århundraden varit nydanande och som fortfarande pågår. En örlogshamn där historia är viktig i nyrekrytering.