Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intressen. Undervisning i förskolan innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller som uppstår spontant, eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Leken ska ha en central plats i utbildningen

Leken utmanar och stimulerar barns motorik, kommunikation, samarbete, problemlösning och främjar barns sociala förmågor. Vi ger barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Kommunikation

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Vi lägger stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändigt i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.

Matematik, naturvetenskap och teknik

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att urskilja, undersöka och använda matematiska begrepp, samt använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av problemställningar. Vi ska även skapa förutsättningar att utveckla förståelse för enkel teknik i vardagen, naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Skapande

Förskolan ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer såsom bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika tekniker och material, såväl digitala som andra.

Digitala verktyg

Digitala verktyg är ett naturligt komplement i vår undervisning som ger nya möjligheter i barnens utforskande och skapande. Barnen får tidigt möta olika verktyg och använda dem i vardagen genom att de integreras i våra lärmiljöer och tematiska arbetssätt. Målet är att barnen ska ges möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter, kunna använda tekniken och på sikt kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.