Digitala verktyg  

Vi ser att utbildningen i Ramdala skola ska hålla sådan klass att den alltid är nyskapande, framåtsträvande och handlingskraftig. I undervisningen kan eleverna använda det digitala verktyg som gynnar undervisningssituationen och eleven bäst. Vår vision är att eleverna som lämnar verksamheten ska kännetecknas av säkerhet i digital kommunikation, nytänkande och kreativitet.  

Språk i alla ämnen 

Språket är vårt främsta redskap för lärande. Det är genom språket vi kommunicerar, tar till oss ny kunskap och visar att vi förstått och vad vi har lärt oss. Det är genom språket vi kan kommunicera vad vi behöver för att komma vidare i vår utveckling och genom språket reflekterar vi över vårt eget lärande. Det är genom språkliga uttrycksformer som eleverna oftast bedöms. Det är genom språket vi utvecklar en stor del av vår identitet. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” (Lgr 11) 

Bedömning för lärande   

Bedömning för lärande är ett förhållningssätt till kunskap och lärande där syftet är att stödja och utveckla elevens lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om undervisningens effektivitet och kvalitet där lärare och elev aktivt använder bedömningen som ett redskap under tiden lärandeprocessen pågår. För läraren innebär detta förhållningssätt att synliggöra elevernas kunskaper, under arbetets gång, samt ge riktad feedback, i rätt tid; samtidigt som läraren får återkoppling på sin undervisning och anpassar den efter eleverna. Inom bedömning för lärande kan man arbeta systematiskt utifrån följande tre frågor: Var är jag? Vart ska jag? Vilka är mina nästa steg?  

Kultur i skolan  

Under läsåret kommer vi att utveckla ämnesövergripande teman där det slutliga målet är att eleverna får visa upp sina arbeten under läsåret. Vi samverkar mellan klasser eller hela skolan tillsammans. Förutom vårt kulturarbete har våra kommunala skolor förmånen att tillhöra “Blekingemodellen” som innebär att varje barn/elev till och med årskurs nio årligen ska få uppleva en teater och ett musikevent. Vi har även möjlighet att ansöka om medel till “Skapande skola” från statens kulturråd.  

Matematikutveckling   

I år satsar vi på ett utvecklingsarbete i ämnet matematik. Vi kommer att jobba med skolverkets modul som behandlar några centrala aspekter av att undervisa med och om programmering i matematikundervisningen. De två sista delarna handlar mer specifikt om förhållandet mellan programmering och matematik, hur matematik kan användas för att berika programmeringsaktiviteterna och hur den matematik som eleverna använder i sina programmeringsuppgifter kan tydliggöras och berika matematikundervisningen.