Profil

På vår förskola ska varje möte mellan barn, föräldrar och medarbetare präglas av respekt, värme och lyhördhet.

Vi erbjuder en trygg miljö som stimulerar fantasin och utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Vi arbetar med utgångspunkt från att alla barn kan klara mycket själva om vi bara ger dem tid och stöd.

Vi ger alla barnen möjlighet till skapande aktiviteter, sång och musik, drama, rytmik, rim och ramsor, rörelse. Natur och miljö.

Det är viktigt att stärka tron på sig själv och att skratta och ha roligt tillsammans. 

Matematik som tema

På Trossögårdens förskola arbetar vi med ett gemensamt tema - matematik i vardagen och detta genomsyrar hela verksamheten i huset.

Vi tror:

  • att barn är rika på resurser, nyfikna och kompetenta
  • att barn har ett medfött behov av att lära och utforska sin omvärld
  • att barn har förmåga att vara med och skapa sin egen kunskap
  • att barn behöver vuxna som inte serverar färdiga svar utan utmanar deras tankar och teorier

Vi pedagoger finns där som medforskare och försöker utifrån de resurser vi har att ge barnen en så variationsrik miljö som möjligt både ute och inne. Barn lär av varandra, av vuxna och tillsammans i en social miljö.

Kontakt

Rektor Trossögårdens förskola

Carina Borg

Gamla Skeppsbrogatan 5

371 33 Karlskrona

Kontakt till förskolans avdelningar

Sjöhästen (1 - 3 åringar): 0455-30 36 59
Illerim (1 - 3 åringar): 0455-30 36 60
Draken (3 - 6 åringar): 0455-30 36 57
Valfisken (3 - 6 åringar): 0455-30 36 58