En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person.

Följande är exempel på personuppgifter:

Karlskrona kommun samlar in och lagrar information när du exempelvis skickar in en ansökan eller gör en anmälan. I samband med att du gör din ansökan/anmälan framgår det hur dina personuppgifter behandlas.

Begreppet "behandling av personuppgifter" omfattar alla olika åtgärder, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Karlskrona kommun behandlar personuppgifter när det måste göras enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (exempelvis för att kunna ge dig bättre service). I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.

Det finns sex rättsliga grunder för att få behandla personuppgifter:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Intresseavvägning
 • Rättslig förpliktelse
 • Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse
 • Grundläggande intresse

Dina rättigheter

Karlskrona kommun arbetar för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Det varierar från fall till fall hur uppgifter hålls uppdaterade. Exempelvis kan den registrerade uppdatera vissa uppgifter själv via olika system medan andra uppgifter hanteras av Karlskrona kommun eller hämtas in från andra myndigheter.

Rätt till information

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Karlskrona kommun har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som kommunen behandlar.

Rätt att motsätta dig behandling

Om du upplever att kommunen använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, till exempel under tiden då Karlskrona kommun utreder om du har rätt till radering.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från Karlskrona kommun att dina personuppgifter behandlas av kommunen och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • Varför kommunen behandlar dem
 • Vilka personuppgifter som vi behandlar
 • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
 • Hur länge personuppgifterna behandlas
 • Information om vilka rättigheter du har
 • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Karlskrona kommun har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Kontakt för frågor eller synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter som rör behandlingen av dina personuppgifter kontaktar du i första hand Karlskrona kommun.

Karlskrona kommun
371 83 Karlskrona
Telefon: 0455-30 30 00
E-post: karlskrona.kommun@karlskrona.se
Besöksadress: Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona.

Det är respektive nämnd som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas. Karlskrona kommun har följande nämnder:

 • Kommunstyrelsen
 • Valnämnden
 • Överförmyndarnämnden
 • Kunskapsnämnden
 • Arbetsmarknadsnämnden
 • Äldrenämnden
 • Funktionsstödsnämnden
 • Socialnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Drift- och servicenämnden
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Revisionen

Du kan också vända dig till Karlskrona kommuns dataskyddsombud som är kommunalförbundet Sydarkivera. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen.

Kontakt: dataskydd@sydarkivera.se

Du har också alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakt: www.datainspektionen.se