Vart tar dagvattnet vägen?

I våra samhällen och städer finns ett system av ledningar i marken som transporterar vatten.

Dagvattnet kan antingen avledas till en dagvattenledning eller till ett dike som leder ut vattnet i vattendrag, sjöar eller hav. Det kan också avledas till ett så kallat kombinerat ledningssystem dit både dagvatten och spillvatten från hushållen avleds. Det vattnet hamnar till slut i ett avloppsreningsverk där vattnet renas.

För fastighetsägare

Fastighetsägare har möjlighet att ansluta dag- och dräneringsvatten från hus till den allmänna avloppsanläggningen där det finns dagvattenledningar.

Ta hand om dagvattnet själv

I vissa samhällen och i vissa bostadsområden kan kommunalt dagvattennät saknas och då måste fastighetsägaren själv ta hand om dagvattnet inne på tomten, exempelvis genom avledning till stenkista.

Kombinerade ledningssystem

I ett fåtal områden i kommunen finns kombinerade ledingsystem där spill- och dagvatten rinner i samma huvudledning. På sikt kommer dessa ledningar att ersättas med nya, separata ledningar som skiljer dagvatten och spillvatten åt. Detta gör att vi inte belastar reningsverk med dagvatten.

Förbered ledningarna i förväg

Om din fastighet är kopplad till ett kombinerat ledningsnät och du ska lägga om avloppsledningarna inne på tomten, rekommenderar vi att separata ledningar läggs inne på fastigheten som kopplas ihop vid tomtgräns tills vidare. På så sätt blir det enkelt att genomföra en omkoppling den dag huvudledningar för dagvatten dras fram i området.

För vägföreningar

Ansvaret för dagvattnet är oftast väghållarens med undantag för huvudledningsnätet som i de flesta fall sköts av kommunen. I en del områden är det kommunen som är väghållaren och i andra områden är det vägföreningar som är väghållare och har ansvaret.

Ansvaret för rännstensbrunnar och så kallade anordningsledningar, det vill säga ledningen mellan rännstenbrunnen och huvudledningen, är alltid väghållarens ansvar. Det är viktigt att rännstensbrunnarna töms regelbundet på sitt innehåll för att dagvattennätet ska fungera.

Rensning av dagvattenbrunnar där vägförening är väghållare

Väder och vind samt vinterväghållning gör att till exempel löv och sand hamnar i de rännstensbrunnar som ofta finns i anslutning till väg för avvattning av vägbanan. Om rännstensbrunnarnas sandfång inte regelbundet töms försvinner brunnarnas funktion och problem kan uppstå på platsen eller längre bort på ledningsnätet. Dels finns en risk för marköversvämning vid platsen för rännstensbrunnen och dels finns en risk för problem hos fastighetsägare. Problem hos fastighetsägare kan uppstå antingen genom att vattnet från vägbanan tar andra vägar då rännstensbrunnen är täppt eller genom att huvudledningens kapacitet minskar och gör att avvattningen från fastighet inte fungerar.

Rännstensbrunnar samt den ledning som går från rännstensbrunn till huvudledning för dagvatten är alltid väghållarens ansvar. För att rännstensbrunnarna ska fungera bör sandfånget tömmas årligen. Förslagsvis utförs tömning efter sandupptagningen på våren, innan sommarens ofta kraftiga regn.

Ansvarsförhållandet mellan väghållare och Karlskrona kommuns VA-avdelning. 

Bilden ovan kommer från Svenskt Vattens publikation P110.