Vilka insatser ingår i LSS?

Det finns tio insatser som ger dig stöd och hjälp i vardagen. Du måste själv ansöka om insatserna hos någon av kommunens biståndshandläggare.

 • rådgivning och annat personligt stöd (söks hos landstingets barn- eller vuxenhabilitering)
 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice
 • korttidsvistelse
 • korttidstillsyn
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet (endast för personkrets 1 eller 2)

Vem kan få stöd och service enligt LSS?

För att du ska ha rätt till stöd ska du ha behov av insatsen och ingå i någon av de tre så kallade personkretsarna. Det gäller personer med:

 • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

Vem kan skicka in ansökan?

Ansökan kan göras av den sökande, en vårdnadshavare, anhörig, förvaltare, god man eller ett ombud med framtidsfullmakt. 

Vad händer efter ansökan?

Efter att ansökan kommit in kommer ett möte med en handläggare att bokas. Vid mötet bedöms den sökandes behov av stöd och därefter lämnas ett skriftligt beslut.

Ansökan

Till ansökan