Bidraget riktar sig till ideella föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete i enlighet med inriktningen i socialtjänstlagen (SoL). Syftet är att simulera föreningar till att genomföra arbete, som gynnar både deras medlemmar och socialnämndens verksamhet.

Sista ansökningsdag är den 31 mars.

Krav för att ansöka

För att kunna söka bidrag måste föreningen uppfylla vissa kriterier. Det innebär bland annat att: 

Det frivilliga sociala arbetet ska utgöra grunden i verksamheten och föreningarnas arbete ska rikta sig till målgrupper inom socialnämndens område.

 • bedriva verksamhet som är till nytta inom socialnämndens verksamhetsområde, alternativt komplettera nämndens egen verksamhet.
 • bedriva en verksamhet som är jämställd och öppen för alla.
 • ha lokal anknytning och vända sig till invånarna i Karlskrona kommun. 

De fullständiga villkoren hittar du i riktlinjerna för föreningsbidrag:

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialtjänstens område, pdf 73 kB

Beslut 

För att bidragsansökan ska kunna prövas måste fullständiga ansökningshandlingar skickas med ansökan.

Beslut om bidrag tas normalt i maj och utbetalningen görs i juni.

Det här behöver du

 • Uppgifter och bilagor

  I ansökan måste du ange:

  • Angivet antal kronor som söks
  • Resultat av verksamheten föregående år (antal föreningsaktiviteter, antal deltagare på aktiviteterna, antal medlemmar)
  • Vilken plan som finns för verksamhetens utveckling
  • På vilket sätt föreningen är ett komplement till och avlastar det kommunalt bedrivna sociala arbetet 
  • Antal medlemmar i föreningen
    

  Det som ska bifogas är:

  Verksamhetsberättelse avseende avslutat verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen ska vara godkänd av föreningens årsmöte eller motsvarande

  Verksamhetsplan för pågående verksamhetsår och med beskrivningar av vad som är planerat att hända inom föreningen, till exempel olika aktiviteter, medlemsvård och liknande. Planen ska vara godkänd av årsmötet.

  Budgethandlingar som visar föreningens ekonomiska ställning vid avslutat verksamhetsår.

  Revisionsberättelse, godkänd av årsmötet.

  Budget för pågående verksamhetsår, även den fastställd av årsmötet. Av budgeten ska framgå av andra bidragsgivare, fasta kostnader i form av lokal, personal och liknande. 

  Årsmötesprotokoll som ska vara justerat.
  Övriga handlingar som föreningen önskar hänvisa till

   

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Till ansökan