Värdegrund 

Vår värdegrund utgår från Lpfö 18 och genomsyrar allt vi gör i förskolan.  

Trivsel och trygghet är grunden för all inlärning. Samarbete mellan avdelningarna sker dagligen och detta skapar trygghet och en "Vi-känsla." Arbetet med värdegrunden är en ständig process. Vi ser medkänsla och empati växa fram hos barnen under åren här på förskolan.  

Vårt mål är att ALLA barn ska känna att de duger som de är, känna sig välkomna, trygga och sedda på vår förskola.   

Barn har rättigheter, barns tankar och idéer är lika mycket värda som vuxnas. I bakhuvudet finns Barnkonventionen med oss i vårt dagliga arbete i vår verksamhet. "Barnets bästa" är vårt fokus. På förskolan har vi som jobbar i verksamheten anmälningsplikt vid minsta misstanke på att barnet inte mår bra av olika anledningar. 

Ur barnkonventionen:  

  • Artikel 2, Alla barn har samma rättigheter och lika värde 
  • Artikel 3, Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 
  • Artikel 6, Alla barn  har rätt till liv och utveckling 
  • Artikel 12, Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 

Du som vårdnadshavare 

Även du som vårdnadshavare är viktig för oss och vi vill att ni ska känna er delaktiga i vår verksamhet. Du/ni ska kunna känna er trygga med oss och kunna ta upp frågor som berör ert barn. Era tankar är viktiga.  

Vi förespråkar en öppen kommunikation där vi är ärliga mot varandra.  

Vi delger er vårdnadshavare det som sker i arbetet med era barn genom veckobrev, men även i det dagliga samtalet vid hämtning och lämning. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per läsår som handlar om barnets utveckling och lärande där de äldre barnen medverkar. 

Om ni känner en oro eller bara vill delge oss något som ni vill att vi ska veta så erbjuds en annan form av samtal där ni vårdnadshavare tillsammans med en pedagog kan sitta i lugn och ro.  

Vi bjuder även in till ett möte/aktivitet för er vårdnadshavare en gång varje läsår.   

Delaktighet - Välkomnade - Lustfyllt lärande