Nyanslutningar

Dricksvatten: Din fastighet får vanligtvis en förbindelsepunkt vid fastighetsgränsen. Anslutning till kommunal vattenförsörjning är frivillig. Det är däremot inte tillåtet att inom samma installation ha både kommunalt vatten och vatten från egen täkt.

Spillvatten (avloppsvatten): Din fastighet får vanligtvis en förbindelsepunkt vid fastighetsgränsen. 

Dagvatten: Din fastighet får vanligtvis en förbindelsepunkt vid fastighetsgränsen. Alla områden i kommunen har dock inte dagvattennät utbyggt.

Så här gör du

1. Begäran om anslutning

Du kan göra en begäran om anslutning direkt på webben via länkarna längst ner på denna sida. 

Alternativt kan du fylla i blanketten Begäran om anslutning till kommunalt vatten och avlopp och skicka till drift- och serviceförvaltningen.
E-post: drift-serviceforvaltningen@karlskrona.se 
Post: Karlskrona kommun, Drift- och Serviceförvaltningen, 371 83 Karlskrona.

Blankett

Begäran om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.doc, 62 kB

2. Överenskommelse om förbindelsepunkt

Kommunens VA-avdelning skickar ett svar till dig som fastighetsägare om var förbindelsepunkten finns eller kommer att upprättas och vad kostnaden blir. Prisexempel hittar nu i tabellen längre ner på sidan. 

Avtalet ska skrivas under och skickas tillbaka till kommunen.

Om det inte finns en förbindelsepunkt måste det först grävas för en förbindelsepunkt i fastighetsgräns. Därefter meddelas du var punkten finns. 

3. Anmälan till bygglovsavdelningen

För att få gräva från förbindelsepunkten in till installationen i huset måste du som fastighetsägare göra en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd. Till anmälan behöver du även förslag till "kontrollplan vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp" och en situationsplan som visar rördragningen i marken från fastighetsgränsen till inkopplingen i byggnaden.

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Slutbesked

När installationsarbetet är färdigt och den bestyrkta kontrollplanen lämnats in utfärdas ett slutbesked. Det är ett dokument som visar att installationsarbetet är färdigt och uppfyller samhällskraven.

4. Grävning och installation

Nu kan arbetet göras av din entreprenör. Installatören ska vara behörig och kontrollansvarig är ofta byggherren. Vid mer komplicerade installationer krävs dokumenterad behörighet.

5. Inkoppling av vattenmätare och registrering som kund

När du som fastighetsägare grävt färdigt och kopplingen är gjord ska du boka tid för montage av vattenmätare. 

Telefon: 0455-30 33 80 
E-postadress: vattenmatare@karlskrona.se

Montören behöver veta om det är inkoppling av bara vatten eller vatten och avlopp, om mätarkonsol finns monterad samt telefonnummer där du kan nås för att boka tid. En vattenmätare kommer att placeras i den färdiga installationen och du registreras som ny kund.

Avgifter och priser

 • VA-taxa förbrukning

  VA-försörjningen finansieras genom avgifter. Avgifterna bestäms av kommunfullmäktige och Lagen om allmänna vattentjänster reglerar kommunens ansvar.

  VA-taxa, pdf, 149 kB

  Avgifterna utgörs av anläggningsavgift och brukningsavgift:

  • Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kommunens kostnader att ordna en allmän VA-anläggning. Detta innebär att fastighetsägaren utöver själva utbyggnadskostnaden också ska "köpa" in sig i de befintliga delarna i den allmänna VA-anläggningen som till exempel reningsverk, vattenverk, vattentorn, tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer, ledningsnät samt befintligt ledningsnät som kan behöva dimensioneras upp.
    
  • Brukningsavgiften består av en fast del och en rörlig del varav den fasta delen speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration och mätarbyte och den rörliga delen som ska täcka kostnader för dricksvattenproduktion och spillvattenrening.

  Vanliga VA-taxor

  Av tabellen nedan framgår de vanligaste VA-taxor för enfamiljshushåll. Samtliga avgifter är i kronor inklusive moms. 

  Mätarbundna VA-taxor

  Taxa - avser

  Mätarstorlek
  (Nominellt 
  flöde kbm/t) 
  Qn

  Fast
  avgift

  Rörlig
  avgift/
  kbm

  Taxa 110

  Vatten och avlopp

  2,5

    4 700

  29,50

  Taxa 120

  Vatten

  2,5

    1 880

  11,80

  Taxa 130

  Avlopp

  2,5

    2 820

  17,70

 • VA-taxa nyanslutning

  VA-taxa, pdf, 149 kB 

  Exempel på anläggningsavgifter vid nyanslutning

  Några exempel på vad nyanslutning kan kosta för bostadsfastighet, en och tvåbostadshus. För exakt kostnad kontakta VA-avdelningen.

   

  Anslutning av

  Anslutning av

  Anslutning av

  Avgift inkl moms för:

  Spillvatten*, dricksvatten, dagvatten**

  Spillvatten* och dricksvatten

  Spillvatten*

   

   

   

   

  Servis

  73 000 kronor

  65 700 kronor

  54 750 kronor

  Förbindelsepunkt

  71 000 kronor

  67 450 kronor

  49 700 kronor

  Tomtyta 0 - 1000 kvadratmeter

  30,50 kronor/kvadratmeter

  28,98 kronor/kvadratmeter

  21,35 kronor/kvadratmeter

  Tomtyta 1001 – 2000 kvadratmeter

  18,00 kronor/kvadratmeter

  17,10 kronor/kvadratmeter

  12,60 kronor/kvm

  Tomtyta över 2000 kvm

  5,00 kronor/kvadratmeter

  4,75 kronor/kvadratmeter

  3,50 kronor/kvadratmeter

  Boyta 1-2 lägenheter

  37 500 kronor

  35 625 kronor

  26 250 kronor

   

   

   

   

  Summa:
  Tomtyta: 1 000 kvadratmeter


  212 000 kronor


  197 750 kronor


  152 050 kronor

  Summa:
  Tomtyta: 2 000 kvadratmeter


  230 000 kronor


  214 850 kronor


  164 650 kronor

  Summa:
  Tomtyta: maximalt 
  13 700 kvadratmeter  288 500 kronor  270 425 kronor  205 600 kronor

  Spillvatten är förorenat vatten som kommer från hushåll, skolor, arbetsplatser, handel och service.

  ** Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt avrinner på markytan eller hårda ytor som exempelvis gator, tak och parkeringsplatser.

Begäran om nyanslutning av VA (utan inloggning) Begäran om nyanslutning av VA (med inloggning)

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun